Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 2 oktober 2013

Splitsingsbeschrijving

De inhoud van de beschrijving bij een juridische splitsing.

Artikel 2:334f, lid 2, sub d BW bepaalt dat het splitsingsvoorstel vermeldt een beschrijving, aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon zullen overgaan op elk van de verkrijgende rechtspersonen[].

Veelal denken de accountants/adviseurs te kunnen volstaan met het splitsen van de balansposten, maar dat werkt niet. Als je opneemt in de beschrijving dat van de post 100 aan debiteuren 30 naar BV 1 gaat en 70 achterblijft in de splitsende vennootschap, gaat het niet goed. De vorderingen die moeten overgaan, moeten worden genoemd, en wel zodanig dat een crediteur of aandeelhouder moet kunnen nagaan welke vordering het betrof.

Hoe erg is een onduidelijke beschrijving? Artikel 2:334s BW bepaalt:

2. Indien het gehele vermogen van de gesplitste rechtspersoon is overgegaan, zijn de verkrijgende rechtspersonen gezamenlijk rechthebbende. Elke verkrijgende rechtspersoon deelt in het vermogensbestanddeel naar evenredigheid van de waarde van het deel van het vermogen van de gesplitste rechtspersoon dat hij verkrijgt.

3. Indien niet het gehele vermogen is overgegaan, is de gesplitste rechtspersoon rechthebbende.

4. Voor zover verkrijgende rechtspersonen uit hoofde van lid 2 aansprakelijk zijn voor schulden, zijn zij hoofdelijk verbonden.

Met name als er een faillissement volgt kort na de splitsing kan een moment van onachtzaamheid bij de splitsingsvoorbereiding verstrekkende gevolgen hebben.

Zorg daarnaast ook voor catch all bepalingen en veegbepalingen. De Beschrijving ziet immers op een datum die voor de datum van de splitsing ligt. In de tijd die daar tussen ligt, kan er van alles gebeurd zijn, waardoor het vermogen op het splitsingstijdstip er anders uitziet dan hetgeen is beschreven. Dit kun je opvangen door in de beschrijving en in de akte van splitsing een contractuele zaaksvervanging op te nemen (en in de splitsingsakte tot levering van de in de plaats gekomen goederen over te gaan).

De modellen van PraktijkGenerator voorzien natuurlijk in deze catch all.