Modellenupdate; Nieuwe Modellen en Releases, Wijzigingen

Update 2 augustus 2021

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige toelichtingen op alle modellen partnerschapsvoorwaarden

Gewijzigd:

 • Alle modellen statuten zorg BV
 • Diverse modellen statuten stichting administratiekantoor en stichting one tier 
 • Alle modellen statuten vereniging, coöperatie en stichting
 • Alle modellen KIK-akte levering appartement geen erfpacht
 • Checklist levering vastgoed
 • Alle modellen levering woning
 • Diverse modellen huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Update 8 juli 2021

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige statuten coöperatie one tier
 • Clausules conversie aandelen van de ene soort in een andere soort

Gewijzigd:

 • Diverse offertes en opdrachtbevestigingen
 • Diverse huwelijksvoorwaarden en toelichtingen daarop 
 • Diverse partnerschapsvoorwaarden
 • Alle modellen statuten stichting, stichting one tier en stichting administratiekantoor
 • Checklist statutenwijziging stichting
 • Statuten vereniging one tier
 • Checklist statutenwijziging vereniging
 • Statuten BV kort model
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen KIK-akten levering

Update 1 juni 2021

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige statuten vereniging met one tier bestuur
 • Nederlandstalige en Engelstalige statuten stichting met one tier bestuur
 • Nederlandstalige en Engelstalige volmachten zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping

Gewijzigd:

 • Een aantal modellen statuten stichting
 • Alle modellen statuten vereniging
 • Diverse checklists
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen KIK-akten levering

Update 3 mei 2021

Nieuw:

 • Model akte opheffing splitsing in appartementsrechten
 • Engelstalige toelichtingen op huwelijksvoorwaarden
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen verdeling woning na verbreken relatie van samenwonenden
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen toelichtingen op de modellen verdeling woning na verbreken relatie van samenwonenden

Gewijzigd:

 • Alle modellen verklaring van erfrecht
 • Alle modellen NV statuten
 • Alle modellen Zorg BV statuten
 • Alle modellen BV one tier statuten
 • Bijna alle overige modellen BV statuten
 • Model akte inbreng onderneming in BV en NV
 • Alle modellen omzetting stichting in BV en omzetting stichting in NV

2 april 2021

Nieuw:

 • Engelstalige COVID-notulen aandeelhoudersvergadering BV
 • Draaiboek zuivere splitsing vermogenssplitsing
 • Memorandum inzake zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Model toelichting van bestuur op splitsingsvoorstel zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Modellen splitsingsakte zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Model splitsingsvoorstel zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Nieuw model administratievoorwaarden

Gewijzigd:

 • Statuten NV met Raad van Commissarissen
 • Statuten holding en praktijkvennootschap accountant
 • Diverse modellen statuten BV
 • Modellen statuten Zorg BV
 • Model stichting met Raad van Toezicht
 • Een aantal modellen statuten stichting
 • Alle modellen statuten vereniging
 • Alle modellen statuten coöperatie
 • Alle modellen inkoop aandelen
 • Een aantal modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Diverse modellen akte van levering vastgoed

Update 8 maart 2021

Gewijzigd:

 • Alle modellen koopovereenkomst vastgoed
 • Diverse modellen akte van levering vastgoed
 • Een aantal modellen exit-overeenkomst

Update 3 februari 2021

Nieuw:

 • Checklist overdracht certificaten BV
 • Checklist overdracht certificaten NV
 • Draaiboek periode na Groninger akte met bijbehorende modellen
 • Modellen registerverklaring vervulling ontbindende voorwaarde
 • Modellen akte kwijting en constatering vervallen ontbindende voorwaarde
 • Aantal modellen KIK akte van levering alsmede toelichtingen daarop
 • Model fusievoorstel verenigingen
 • Model toelichting op fusievoorstel verenigingen
 • Model akte fusie verenigingen
 • Model akte omzetting BV in coöperatie
 • Een aantal modellen rekening-courant overeenkomsten
 • Een aantal modellen geldleningsovereenkomsten

Gewijzigd:

 • Diverse modellen toelichting op model akten levering woning
 • Een aantal modellen vereniging
 • Een aantal modellen stichting
 • Alle modellen rekening courant overeenkomsten
 • Alle modellen geldleningsovereenkomsten
 • Alle modellen koopovereenkomst aandelen
 • Alle akten van certificering
 • Diverse akten van inbreng aandelen
 • Alle akten van uitgifte aandelen
 • Alle akten van pandrecht op certificaten van aandelen
 • Model akte van pandrecht op aandelen
 • Statuten Zorg BV
 • Statuten Kerkgenootschap
 • Toelichtingen op akten van huwelijksvoorwaarden
 • Statuten coöperatie
 • Alle koopovereenkomsten vastgoed
 • Alle akten van levering vastgoed

Update 4 januari 2021

Nieuw:

 • Statuten kerkgenootschap

Gewijzigd:

 • Alle modelakten levering woning aan particulier
 • Verschillende modellen stichting 
 • Alle modellen stichting administratiekantoor

Update 2 december 2020

Nieuw:

 • Nederlandstalige toelichtingen op de akten van huwelijkse voorwaarden
 • Groninger akte clausule
 • Engelstalige akten van hypotheek
 • Engelstalige toelichtingen op akten van hypotheek op woning
 • Clausule winstbewijzen
 • Statuten winkeliersvereniging
 • Nederlandstalige en Engelstalige akte van commanditaire vennootschap

Gewijzigd:

 • Modellen KIK-akten van levering en toelichtingen daarop
 • Diverse akten van overdracht aandelen
 • Alle testamenten wettelijke verdeling
 • Alle testamenten quasi wettelijke verdeling
 • Geldleningsovereenkomsten
 • Rekening-courant overeenkomsten
 • UBO-verklaringen

Update 4 november 2020

Nieuw:

 • Draaiboek UBO-advies

Gewijzigd:

 • Draaiboek identificatie cliënten
 • Administratievoorwaarden
 • PEP-verklaring
 • Clausules slot oprichtingsakten BV en NV

Update 5 oktober 2020

Nieuw:

 • Toolbox UBO
 • UBO-Trackers voor alle rechtspersonen en personenvennootschappen
 • Overzicht relevante UBO-regelgeving in één bestand

Gewijzigd:

 • Draaiboeken, brieven, offertes, opdrachtbevestigingen, de bestaande UBO-verklaringen
 • Statuten accountants BV
 • Alle NV statuten 
 • Complianceprotocol en draaiboek identificatie

Update 3 september 2020

Gewijzigd:

 • Alle modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Diverse modellen statuten BV
 • Alle modellen koopovereenkomst vastgoed

Update 3 augustus 2020

Gewijzigd:

 • Alle modelstatuten van Zorg BV’s en Zorg-stichtingen (i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)
 • Een aantal modellen stichting administratiekantoor
 • Alle akten van overdracht aandelen BV en NV

Update 2 juli 2020

Nieuw:

 • Checklist verdeling woning na echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Nederlandstalige en Engelstalige akten verdeling grondgebonden woning na echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Nederlandstalige en Engelstalige toelichtingen op Nederlandstalige en Engelstalige akten verdeling grondgebonden woning na echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Diverse akten van overdracht aandelen NV

Gewijzigd:

 • Diverse akten van overdracht aandelen BV
 • Draaiboek WWFT: nieuwe schurkenstatenlijst
 • Alle NV en BV statuten

Update 9 juni 2020

Nieuw:

 • Checklist levering particulier vastgoed
 • COVID notulen en COVID agenda/oproeping
 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model-akten van hypotheek woning appartement op erfpacht
 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model-akten van hypotheek woning appartement niet erfpacht
 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model-akten van hypotheek woning op erfpacht niet appartementsrecht

Gewijzigd:

 • Leningsovereenkomsten en rekening-courant overeenkomsten
 • Een aantal modellen statuten vereniging
 • Een aantal modellen statuten stichting
 • Notulen aandeelhoudersvergadering NV
 • Alle statuten NV
 • Meeste statuten BV

Update 4 mei 2020

Modellen aangepast aan de tekst van het wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen:

 • Statuten stichting
 • Statuten stichting administratiekantoor
 • Statuten vereniging
 • Statuten coöperatie

Gewijzigd:

 • Modellen overdracht aandelen
 • Model samenlevingsovereenkomst
 • Model ledenovereenkomst

Update 3 april 2020:

Nieuw:

 • Draaiboeken identificatie per type cliënt

Gewijzigd:

 • Checklist testament
 • Statuten zorg BV
 • Statuten zorg stichting

Update 11 februari 2020:

Gewijzigd:

 • Compliance protocol
 • Draaiboek identificatie en brieven
 • Enige modellen akten van splitsing
 • Model fonds voor gemene rekening
 • Enige modellen partnerschapsvoorwaarden

Update 5 november 2019:

Gewijzigd:

 • Een aantal modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Compliance protocol en draaiboek identificatie cliënten
 • Checklist partnerschapsvoorwaarden
 • Praktijkvennootschappen notaris
 • Alle modellen samenlevingsovereenkomst
 • Alle modellen coöperatie
 • Alle akten van administratievoorwaarden

Update 8 oktober 2019:

Gewijzigd:

 • Alle akten van hypotheek woning en niet-woning
 • Alle akten van levering woning en niet-woning
 • Alle modellen koopovereenkomst woning en niet-woning
 • Alle akten van overdracht aandelen en alle akten van overdracht certificaten
 • Diverse clausules slot oprichtingsakten NV en BV
 • Alle modellen statuten BV en NV waarin een facultatieve raad van commissarissen is opgenomen
 • Alle testamenten wettelijke verdeling en alle testamenten quasi wettelijke verdeling

Update 5 augustus 2019:

Nieuw:

 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model akten van hypotheek grondgebonden woning
 • Een aantal Nederlandstalige en Engelstalige modellen vennootschap onder firma (map Ondernemingsrecht/Personenvennootschappen)

Gewijzigd:

 • Statuten zorg BV
 • Diverse modellen statuten BV
 • Draaiboeken statutenwijziging BV en statutenwijziging NV
 • Draaiboeken aandelenoverdracht
 • Draaiboeken splitsing van rechtspersonen
 • Draaiboeken juridische fusie
 • Akten van splitsing in appartementsrechten en ondersplitsing in appartementsrechten

Update 3 juli 2019:

Nieuw:

 • Draaiboek statutenwijziging NV met alleen aandelen aan toonder
 • Advertentie inzake oproeping tot algemene vergadering van een NV
 • Engelstalige joint venture overeenkomsten

Gewijzigd:

 • Checklist statutenwijziging NV in verband met afschaffing aandelen aan toonder
 • Modellen statutenwijziging NV in verband met afschaffing aandelen aan toonder
 • Datacards
 • Modellen akten van inbreng
 • Modellen akten van overdracht aandelen
 • Draaiboek overdracht aandelen
 • Modellen akten uitgifte van aandelen tegen inbreng van aandelen
 • Modellen akten van huwelijkse voorwaarden
 • Modellen akten van partnerschapsvoorwaarden
 • Modellen akten van inkoop aandelen NV tegen een tegenprestatie
 • Een aantal winstverdelingsclausules

Update 3 juni 2019:

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Checklist kernpunten partnerschapsvoorwaarden
 • Checklist kernpunten levering commercieel vastgoed
 • Engelstalig model doorhaling pandrecht wegens opzegging
 • Engelstalig model overeenkomst additionele agiostorting in BV tegen verrekening schuld

Gewijzigd:

 • Checklist kernpunten oprichting BV FlexBV
 • Checklist kernpunten oprichting NV
 • Checklist kernpunten statutenwijziging BV FlexBV
 • Checklist kernpunten statutenwijziging NV
 • Diverse modellen huwelijkse voorwaarden
 • Checklist kernpunten huwelijkse voorwaarden
 • Clausule winstverdeling BV en NV

Update 6 mei 2019:

Nieuw:

 • Nederlandstalige modellen hypotheekakte commercieel vastgoed
 • Een aantal testamentaire clausules

Gewijzigd:

 • Alle modellen koopovereenkomst vastgoed, met uitzondering van de modellen inzake onbebouwde grond
 • Diverse modellen hypotheekakte woning
 • Checklist overdracht aandelen B.V.
 • Checklist overdracht aandelen N.V.
 • Checklist uitgifte aandelen B.V.
 • Checklist uitgifte aandelen N.V.
 • Model akte diamondturboliquidatie

Update 8 april 2019:

 • Engelstalig model uitgebreide koopovereenkomst aandelen B.V.
 • Nederlandstalig model uitgebreide koopovereenkomst aandelen N.V.
 • Engelstalig model uitgebreide koopovereenkomst aandelen N.V.

Update 19 januari 2019: Engelstalige toelichtingen op model akten van levering woning.

Update 14 januari 2019: Nederlandstalige toelichtingen op model akten van levering woning; om mee te sturen aan de cliënt.

Onlangs zijn de volgende modellen toegevoegd:

 • Akte van levering onbebouwde agrarische grond eigendom zowel Nederlands als Engels
 • De checklist samenlevingsovereenkomst
 • Akte van levering onbebouwde grond eigendom zowel Nederlands als Engels
 • PEP vragenlijst
 • De clausules ruisende inbreng in BV en NV
 • Modellen doorhaling pandrecht
 • Statuten van de Zorg BV (Wtzi), reglement van toezicht en van bestuur zowel voor zorg bv als voor zorgstichting, informatieprotocol zowel voor zorg bv als voor zorgstichting, conflictenregeling zowel voor zorg bv als voor zorgstichting
 • De checklist huwelijksvoorwaarden
 • De toelichting voor cliënt op de KIK akte van levering van een grondgebonden levering zowel Nederlands als Engels
 • WWFT draaiboek
 • WWFT Compliance protocol
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Testamenten
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info