Flex-BV Bloopers

Hieronder volgt de lijst van PraktijkGenerator B.V. met 35 Bloopers in verband met de Flex-BV en de Wet bestuur en toezicht:

 1. Vergeten te checken of er een lock up (2:195 lid 3 BW) van toepassing is bij overdracht van/pandrecht op aandelen.
 2. Verkeerde uitleg van art 2:207 BW: balanstest en uitkeringstest bij inkoop eigen aandelen: de wet lijkt met het woord “of” een keuze voor te schrijven, maar dat is niet zo.
 3. Om het zo goedkoop mogelijk te doen, wordt vergeten door te vragen (geen checklist & draaiboek voorhanden hebben) en is de kans reëel dat het maatpak dat de klant verwacht een slecht zittend confectiepak is.
 4. Adviseren om een certificering op te heffen, immers de certificaathouders kunnen ook stemrechtloze aandelen krijgen… Daarbij vergeten dat houders van stemrechtloze aandelen altijd vergaderrecht hebben en certificaathouders alleen als zij destijds konden bogen op de medewerking van de BV of als de statuten dat nu mogelijk maken.
 5. Inkoop van aandelen, terwijl de statuten nog de oude wettelijke regeling weergeven.
 6. Overdracht van aandelen zonder naleving van blokkering omdat de statuten geen blokkeringsregeling vermelden.
 7. De overdracht van aandelen kan tegenwoordig ook nog op een andere wijze dan door aanbiedings/goedkeuringsregeling worden beperkt, bijvoorbeeld met tag along/drag along/shoot out.
 8. Omdat de notaris veelal niet meer kijkt naar volstorting, zullen veel aandelen niet (volledig) zijn volgestort. Dit heeft wel degelijk consequenties: aansprakelijkheidsissues bij overdracht art 2:199 BW, nietige inkoop art 2: 207 BW, aandelen die overgaan op het bestuur, zie 2:207a/d en inzage in aandeelhoudersregister voor iedereen, voor zover het de gedeeltelijk volgestorte aandelen betreft: art 2:194 lid 5 tweede volzin BW. Vergeten betrokkenen hierop te wijzen.
 9. Het uitsturen van stukken die niet zijn aangepast aan de nieuwe wet: onprofessioneel en potentieel gevaarlijk.
 10. Zich niet realiseren dat alle work flows door de invoering van de FlexBV anders zijn dan voor 1 oktober 2012.
 11. Statutenwijziging, vergeten de instemmingen/toestemmingen/goedkeuringen van 2:192 lid 1, 195 lid 3, 216 lid 8, 231 lid 4 en 232 BW te vragen. De instemming van 232 bestond overigens al.
 12. Bestuurders laten benoemen door een soortvergadering en vergeten dat de houders van andere aandelen met stemrecht moeten kunnen deelnemen aan de besluitvorming inzake de benoeming van ten minste één bestuurder.
 13. Noblesse oblige: even snel een Flex-BVtje voor de ZZP-er op de hoek: vergeten te belehren dat de ZZP-er opeens in de VPB valt, zijn ondernemersaftrek verliest, jaarlijks zijn jaarrekening moet deponeren, waarschijnlijk zijn eenmanszaak (ruisend/geruisloos) had moeten inbrengen, voor de BTW de BV de business overneemt etc.
 14. Vergeten bij de eerste statutenwijziging op te nemen dat certificaathouders vergaderrecht wordt toegekend als zij daar recht op hebben.
 15. In het aandeelhoudersregister moet het feit dat een aandeelhouder niet aan een 2:192 BW verplichting gebonden is, worden opgenomen.
 16. Omdat het register van aandeelhouders niet goed is bijgewerkt, mist de notaris dat de certificaathouders vergaderrecht hebben en daardoor wordt de besluitvorming vernietigbaar (hier kan de behandelend notaris niet zoveel aan doen).
 17. Omdat er geen register van aandeelhouders voorhanden is, waarin de FlexWet is verwerkt, vergeten het register op de juiste wijze bij te werken.
 18. In de statuten staat geen blokkeringsregeling: dan geldt de wettelijke aanbiedingsregeling: en dan is het beter om ofwel een aanbiedingsregeling volledig uit te werken, het wettelijke systeem kent geen procesbeheersing ofwel (als het de bedoeling is dat er geen blokkering is) op te nemen dat de overdracht van aandelen niet beperkt is.
 19. Uit de statuten blijkt tegenwoordig niet altijd meer welke rechten en verplichtingen aan aandelen zijn verbonden: bij overdracht/pandrecht moeten andere garanties worden opgenomen.
 20. Vergeten belet- en ontstentenisregeling voor commissarissen in statuten op te nemen.
 21. Opnemen van verplichtingen verbonden aan aandeelhouderschap (2:192 lid 1 ) en vergeten te regelen wat gebeurt bij inkoop, intrekking, fusie, statutenwijziging, splitsing en liquidatie.
 22. Vergeten in de akte van oprichting op te nemen dat de BV de kosten van oprichting voor haar rekening neemt (2:203 lid 4) en vervolgens wel aan de BV factureren.
 23. Zo afgeleid zijn door het gevecht aan de poort dat men vergeet de achterdeur in de gaten te houden (tijd of geld te investeren in know how, die Flex-BV proof is).
 24. Terugbetaling kapitaal/inkoop aandelen, terwijl de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de uitkeringstest en het verbinden van conclusies over de haalbaarheid van de uitkering niet goed bij anderen is neergelegd: opeisbaarheid van bankarrangement, en fiscale claims voor pensioen-BV’s en de verzekerde.
 25. Kapitaalvermindering, terwijl de statuten nog de oude wettelijke regeling weergeven.
 26. Statutenwijziging, vergeten dat 2:228 lid 4 unanimiteit eist voor stemrechtwijzigingen en dat 2:242 deze regeling ook van toepassing verklaart bij bijzondere regelingen t.a.v. de benoeming van bestuurders.
 27. Uitkeringstest vergeten bij terugbetaling en vergeten de instemming van aandeelhouders te vragen bij terugbetaling buiten evenredigheid.
 28. Denken dat het eenvoudiger wordt: immers het wetsontwerp heette: Wet vereenvoudiging en Flexibilisering van het BV recht.
 29. Opnemen van concurrentiegevoelige afspraken in de statuten en vergeten vooraf aan opdrachtgevers te melden dat deze afspraken via het HRG tot het publieke domein gaan behoren.
 30. Procedure voor de besluitvorming buiten vergadering is anders dan voor 1 oktober 2012.
 31. De cliënt wijzen op het feit dat binnen 1 jaar de certificaathouders met vergaderrecht in het aandeelhoudersregister moeten worden ingeschreven.

Mogelijke Bloopers Bestuur en Toezicht:

 1. Benoeming van bestuurders en commissarissen bij grotere BV/NV’s die het quotum van nevenfuncties al hebben gehaald.
 2. Oude tegenstrijdig belangregeling staat nog in statuten en wordt nageleefd.
 3. BV/NV er niet op wijzen dat rechtshandelingen waarbij sprake was van geen gebondenheid van de BV/NV wegens tegenstrijdig belang, kunnen worden bekrachtigd.
 4. Vergeten betrokkenen te wijzen op het belang van een (statutaire) taakverdeling, i.v.m. disculpatiemogelijkheden.

Voorkomen is beter dan genezen:

Zoek jij naar een systeem om claims uit Flex-BV Bloopers te voorkomen? Wil je en passant ook profteren van de Intakeoptimalisatie met de boost jouw notariskantoorformule en minimaal EUR 500 per dossier extra omzet genereren? En wil jij – net zoals honderden collega’s – kunnen putten uit meer dan 15.000 checklists, draaiboeken en modellen? Ga dan naar praktijkgenerator.nl, bel naar 010- 249 2237 of mail naar dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl of luutzen.tamminga@praktijkgenerator.nl

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info