Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 31 januari 2012

Flexbv statuten

De statuten voor de Flexbv zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij PraktijkGenerator.nl

Zoals bekend, ligt bij het parlement ter behandeling het ontwerp van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en is het wetsontwerp bestuur en toezicht aangenomen maar nog niet ingevoerd. Het lijkt erop dat deze regelingen binnenkort (op 1 juli 2012 of op 1 januari 2013) zullen worden ingevoerd.

Op onze site treft u aan een tweetal basismodellen voor de FlexBV. Het betreft

i) een niet-structuurvennootschap, met een bestuur bestaande uit uitvoerende bestuurders; en

ii) een niet-structuurvennootschap, met een bestuur bestaande uit uitvoerende bestuurders en met een raad van commissarissen.

Op niet al te lange termijn gaan we ons systeem uitbreiden met een model voor een one tier structuur ofwel met een bestuur bestaande uit uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. Vervolgens breiden we het systeem uit met losse modules voor bijvoorbeeld stemrechtloze aandelen of winstrechtloze aandelen, bijzondere verplichtingen voor aandeelhouders, lock ups en dergelijke. Op onze site vindt u ook de Engelse vertalingen van de nieuwe modellen.

Weet wel dat door de “vereenvoudiging” van het BV-recht (anders dan het woord vereenvoudiging doet vermoeden) het concipiëren van BV-statuten aanzienlijk ingewikkelder wordt, omdat er veel meer mogelijk is dan nu het geval is. U kunt bijvoorbeeld denken aan stemrechtloze aandelen of aandelen zonder winstrecht, het achterwege laten van een blokkeringsregeling of daarin allerlei bijzondere aanbiedingsverplichtingen opnemen, bijzondere benoemingsrechten van functionarissen en dergelijke. De praktijk zal uitwijzen in hoeverre er op grote schaal gebruik zal worden gemaakt van de flexibilisering op het gebied van de corporate governance, zeggenschap en winstverdeling. PraktijkGenerator verwacht dat cliënten terughoudend zullen zijn met het opnemen van zeer gedetailleerde joint-venture-achtige afspraken in statuten in verband met het feit dat de statuten tot het openbare domein zullen behoren, omdat zij moeten worden neergelegd bij het Handelsregister. Wij verwachten dat er naast de statuten gewerkt zal blijven worden met een JV overeenkomst. Op onze site treft u ook checklists aan voor oprichting van de Flexbv en voor statutenwijziging naar een Flexbv. Als u deze vergelijkt met de reguliere checklists voor deze rechtshandelingen, zult u zien dat onze stelling dat er meer mogelijk is, niet uit de lucht komt vallen

Door het verdwijnen van de kapitaalbescherming wordt het BV-recht wel degelijk vereenvoudigd.