Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij gebruik van PraktijkGenerator en voor Diensten gelden voor de Gebruiker de volgende bepalingen:

Buying restriction:

Dit product is uitsluitend bestemd voor notarissen, kandidaat-notarissen, notariële medewerkers en andere professionele dienstverleners en is uitdrukkelijk niet bestemd voor personen die (notariële) diensten wensen af te nemen en/of andere personen en mag door hen ook niet worden gebruikt. Bij de aanmelding van een Gebruiker kan worden gecontroleerd of deze aan bovenstaande criteria voldoet.

Artikel 1.

Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

–        Abonnement:

de optie om in plaats van een pay per download afrekenvorm, te kiezen voor een betaling van een vast bedrag per tijdsperiode per organisatie van de Gebruiker, waarbij de organisatie van de Gebruiker, afhankelijk van het Pakket, onbeperkt Informatie kan downloaden dan wel deels onbeperkt en deels op basis van pay per download kan downloaden;

–        Diensten:

werkzaamheden die PraktijkGenerator B.V. in opdracht en/of ten behoeve van de Gebruiker verricht, zoals onder andere opleidingen, cursussen, trainingen, consultancy, ondersteuning, het ontwerpen of ontwikkelen van macro’s, programmatuur of informatiesystemen, met uitzondering van het ter beschikking stellen van Informatie aan degene die (i) zich via de website heeft aangemeld; en (ii) een login-naam en wachtwoord heeft;

–        Gebruiker:

de persoon of organisatie die (i) zich via de website heeft aangemeld; en (ii) een login-naam en wachtwoord heeft toegewezen gekregen, teneinde Informatie of Diensten van PraktijkGenerator B.V. te kunnen afnemen;

–        Gebruiksrecht:

het recht als bedoeld in artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden;

–        Informatie:

de in elektronische vorm – al dan niet on-line – door PraktijkGenerator B.V. beschikbaar gestelde draaiboeken, stappenplannen, memoranda, model-akten, model-brieven, model-verklaringen etc;

–        Overmacht:

iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die PraktijkGenerator B.V. of de Gebruiker niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van PraktijkGenerator B.V. of Gebruiker, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van PraktijkGenerator B.V. of de Gebruiker komt. Onder Overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat internet niet toegankelijk is of de website overbelast is;

–        Pakket:     elk abonnement zoals dat van tijd tot tijd door PraktijkGenerator B.V. op de Website aan de Gebruiker wordt aangeboden;

–        PraktijkGenerator B.V.:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PraktijkGenerator B.V., gevestigd te Rotterdam;

–        Schriftelijk:

                           bij brief, telefax of e‑mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 2.

Login, overeenkomst.

 1. Toegang tot de downloadfaciliteit van PraktijkGenerator B.V. wordt verleend op basis van een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel en voor zijn beslissing deze met anderen te delen. De Gebruiker is aansprakelijk voor de kosten van elke download die met gebruikmaking van login-naam en wachtwoord wordt verricht. Als de Gebruiker een Abonnement heeft, is de Gebruiker aansprakelijk voor de kosten van elke download die met gebruikmaking van login-naam en wachtwoord onbevoegd door derden worden verricht, tenzij de Gebruiker aantoont dat het onbevoegdelijke gebruik niet aan zijn nalatigheid te wijten is.
 2. De overeenkomst tussen PraktijkGenerator B.V. en de Gebruiker, en daarmee tevens het Gebruiksrecht, komen tot stand door het aanklikken of ingangzetten van een download-opdracht of het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling bij PraktijkGenerator B.V. Met de registratie op www. praktijkgenerator.nl en voorts telkens met het aanklikken of ingangzetten van een download-opdracht of het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden.
 3. Een Abonnement komt tot stand doordat (i) een Gebruiker een formulier Abonnement van PraktijkGenerator.nl heeft ingevuld, rechtsgeldig heeft ondertekend en aan PraktijkGenerator B.V. heeft  geretourneerd; of (ii) een Gebruiker via een Webformulier heeft aangegeven een abonnement te willen afsluiten, en PraktijkGenerator B.V. de Gebruiker de status van Abonnementshouder heeft verleend. Tegen de afwijzing  van het verzoek tot toelating tot het Abonnement staat geen beroep open.
 4. De Gebruiker verkrijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief Gebruiksrecht op de Informatie. Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het de Gebruiker niet toegestaan de Informatie op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
 5. Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, die uitsluitend mogen worden verricht door personen, werkzaam in de organisatie van de Gebruiker en ook overigens slechts binnen de beperkingen van deze algemene voorwaarden:

–        het in beeld brengen, raadplegen en het downloaden van Informatie;

–        het printen van de Informatie;

–        het overbrengen van Informatie naar een tekstbestand;

–        het opslaan van Informatie voor eigen gebruik; en/of

–        het bewerken van Informatie, het invullen van lege plekken, het aanbrengen van wijzigingen.

 1. Indien en zodra de gedownloade Informatie is gebruikt door meer of anderen dan de Gebruiker, is de Gebruiker gehouden de vergoeding te betalen die PraktijkGenerator B.V. gewoonlijk voor dat meerdere gebruik in rekening brengt, overigens onverminderd de andere rechten van PraktijkGenerator B.V. ter zake van dergelijk ongeautoriseerd gebruik, daaronder begrepen het recht van ontbinding.
 2. De handelingen toegestaan krachtens het Gebruiksrecht mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Gebruiker, maar nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van de Informatie door de Gebruiker of een derde. Het is de Gebruiker niet toegestaan Informatie of gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook, toe te kennen aan, af te geven aan, over te dragen aan, in te brengen in, te bezwaren ten bate van of op enigerlei andere wijze beschikbaar te maken voor een ander.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is het de Gebruiker niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk op te nemen in, te kopiëren naar of samen te voegen met databases, hard copy bestanden en informatiesystemen of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden, waaronder uitdrukkelijk worden begrepen samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties waarvan de Gebruiker al dan niet deel uitmaakt.
 4. Het is de Gebruiker, die een Abonnement heeft, niet toegestaan Informatie systematisch te downloaden. Van systematisch downloaden is in ieder geval sprake indien de Gebruiker alle, of een belangrijk gedeelte, van de bestanden uit een of meerdere mappen downloadt en voorts in de gevallen waarin PraktijkGenerator B.V. oordeelt en aan de Gebruiker meedeelt dat er sprake is van systematisch downloaden van Informatie door de Gebruiker.

Indien de Gebruiker, die een Abonnement heeft, zich naar het oordeel van PraktijkGenerator B.V. schuldig maakt aan het systematisch downloaden van Informatie, is PraktijkGenerator B.V. gerechtigd om aan de Gebruiker de downloadmogelijkheid te ontzeggen en het Gebruiksrecht op te zeggen als bedoeld in artikel 12, lid 2 ten tweede , dit onverminderd de verplichting van de Gebruiker de periodieke vergoedingen voor het Abonnement te blijven voldoen aan PraktijkGenerator B.V. en onverminderd het recht van PraktijkGenerator B.V. andere haar toekomende rechten uit te oefenen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het vorderen van vergoeding van geleden schade en, indien de Gebruiker (kandidaat-)notaris is, het indienen van een klacht bij de tuchtrechter op grond van het feit dat de Gebruiker handelt in strijd met de eer en waardigheid van het ambt van notaris.

De prijsstelling van het Abonnement is laag en is gericht op het steeds opnieuw downloaden van up to date modellen in dossiers van de Gebruiker die een Abonnement heeft, op basis van een duurzame relatie tussen Gebruiker en PraktijkGenerator B.V. De prijsstelling is veel te laag als vergoeding voor het maken van een kopie van alle of een belangrijk gedeelte van de modellen uit de database en vervolgens het Abonnement op te zeggen.

Artikel 3.

Toepasselijkheid. Wijziging.

 1. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de Gebruiker, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen PraktijkGenerator B.V. en de Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst en van het Gebruiksrecht en/of Dienst.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op Diensten.

Artikel 4.

Prijzen en tarieven.

 1. De Informatie wordt ter beschikking gesteld tegen de op het moment van de totstandkoming van het Gebruiksrecht door PraktijkGenerator B.V. gehanteerde prijzen en tarieven, die per document worden aangegeven voordat tot bestelling wordt overgegaan. Als de Gebruiker een Abonnement heeft afgesloten, is de Gebruiker in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin en onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde uitsluitend gehouden tot betaling van het abonnementsgeld en indien van toepassing, tot betaling van bedragen voor Diensten die niet onder het Abonnement vallen.
 2. Alle prijzen en tarieven van PraktijkGenerator B.V. zijn exclusief wettelijke omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 3. PraktijkGenerator B.V. is op elk door haar gekozen moment bevoegd de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
 4. Ingeval van een Abonnement wordt het abonnementsgeld in rekening gebracht en bij vooruitbetaling gefactureerd.
 5. Voor Diensten die niet onder een abonnement vallen, wordt een bedrag in rekening gebracht dat vooraf bij het tot stand komen van de overeenkomst tot het verlenen van Diensten aan de Gebruiker is meegedeeld.

Artikel 5.

Facturering en betaling.

 1. Facturering geschiedt als regel per e-mail en als regel eens per maand als Informatie is verkregen en als sprake is van een Abonnement, geschiedt facturering eens per maand. PraktijkGenerator B.V kan besluiten facturering wegens efficiëntieredenen op te schorten. Voor Diensten kan op andere wijze worden gefactureerd.
 2. Betaling door de Gebruiker dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door PraktijkGenerator B.V. aangewezen bankrekening.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens PraktijkGenerator B.V. te verrekenen met een vordering van de Gebruiker op PraktijkGenerator B.V.
 4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Gebruiker dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is PraktijkGenerator B.V. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 5. Indien de Gebruiker niet of niet tijdig betaalt, is de Gebruiker aan PraktijkGenerator B.V. naast de wettelijke rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van PraktijkGenerator B.V. om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de Gebruiker in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
 6. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Gebruiker dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Gebruiker rustende verplichting zal PraktijkGenerator B.V. de Gebruiker de downloadmogelijkheid ontzeggen en is PraktijkGenerator B.V. gerechtigd het Gebruiksrecht buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van PraktijkGenerator B.V. om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Gebruiker te vorderen.

Artikel 6.

Pakketten.

 1. Op de Website staat steeds vermeld welke Pakketten PraktijkGenerator B.V. aan de Gebruiker aanbiedt, wat de omvang van die Pakketten is, welk abonnementsbedrag in het betreffende jaar voor welk Pakket verschuldigd is en welk bedrag per extra medewerker of notarispositie verschuldigd is.
 2. Een Gebruiker kan gedurende het voor de Gebruiker geldende abonnementsjaar op elk door de Gebruiker gewenst moment Schriftelijk aan PraktijkGenerator te kennen geven dat de Gebruiker zijn Pakket wenst te wijzigen in een ander Pakket.
 3. Indien de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving inhoudt dat de Gebruiker kiest voor het wijzigen van zijn Pakket in een goedkoper Pakket, zal de wijziging van het Pakket ingaan op de dag waarop het voor de Gebruiker ten tijde van het doen van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving lopende abonnementsjaar eindigt.
 4. Indien de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving inhoudt dat de Gebruiker kiest voor het wijzigen van zijn Pakket in een duurder Pakket, zal i) de wijziging van het Pakket ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de Gebruiker de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving heeft gedaan, ii) het voor de Gebruiker ten tijde van het doen van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving lopende abonnementsjaar eindigen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de Gebruiker de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving heeft gedaan, iii) voor de Gebruiker een nieuw abonnementsjaar beginnen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de Gebruiker de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving heeft gedaan en iv) het totaal van de downloads die de Gebruiker heeft gedaan en nog zal doen in de maand waarin de Gebruiker de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving heeft gedaan, vallen onder het nieuwe Pakket.

Artikel 7.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken en/of informatie, ter zake van of met betrekking tot door PraktijkGenerator B.V. aan de Gebruiker geleverde en/of ter beschikking gestelde Informatie, komen uitsluitend toe aan PraktijkGenerator B.V. Onder PraktijkGenerator B.V. wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie PraktijkGenerator B.V. rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen met betrekking tot de Informatie.
 2. Niets in deze voorwaarden of in de overeenkomst die met de Gebruiker tot stand komt, strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Gebruiker van auteursrechten en dergelijke. De Gebruiker erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid van PraktijkGenerator B.V. en vrijwaring.

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de Informatie de uiterste zorg is en wordt nagestreefd, staat PraktijkGenerator B.V. niet voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin in. PraktijkGenerator B.V. zal zich inspannen de Diensten met grote zorg uit te voeren, van geval tot geval na overleg met de Gebruiker. PraktijkGenerator B.V., auteurs of door PraktijkGenerator ingeschakelde derden zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door de Gebruiker van Informatie of Diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. PraktijkGenerator B.V. aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt, behoudens gevallen van Overmacht.
 2. De aanwezigheid van een fout of gebrek geeft de Gebruiker niet het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen voor ter beschikking gestelde Informatie.
 3. De totale aansprakelijkheid van PraktijkGenerator B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die verplichtingen bedongen prijs (exclusief wettelijke omzetbelasting). Ingeval er sprake is van een Abonnement, is de totale aansprakelijkheid van PraktijkGenerator B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het maandbedrag van het Abonnement
 4. De totale aansprakelijkheid van PraktijkGenerator B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen, data bases, computerprogramma’s en bestanden zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van PraktijkGenerator B.V. wordt uitgekeerd, met een maximum van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) per gebeurtenis.
 5. Aansprakelijkheid van PraktijkGenerator B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door cyber crime (virale besmettingen van ICT systemen en dergelijke) en enige andere schade dan die hiervoor bedoeld, is uitgesloten.
 6. PraktijkGenerator B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade van de Gebruiker of een derde, ongeacht de oorzaak, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Gebruiker of een derde van Informatie.
 7. De Gebruiker kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met PraktijkGenerator B.V. gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat de Gebruiker PraktijkGenerator B.V. Schriftelijk in gebreke heeft gesteld en PraktijkGenerator B.V. ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten.
 8. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
 9. De Gebruiker vrijwaart PraktijkGenerator B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van door PraktijkGenerator B.V. geleverde en of ter beschikking gestelde Informatie.

Artikel 9.

Eigen verantwoordelijkheid de Gebruiker.

Het gebruik van Informatie ontslaat de Gebruiker op geen enkele wijze van zijn professionele – en ambtsverplichtingen. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie in zijn eigen praktijk. Het ter beschikking stellen van Informatie door PraktijkGenerator B.V. is geen verstrekking van juridisch advies. De Gebruiker realiseert zich dat het gebruik van modellen een hulpmiddel is bij zijn praktijkuitoefening en derhalve geen keurslijf vormt en dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de juiste  toepassing, invulling en aanvulling van de Informatie.

Artikel 10

Verplichting PraktijkGenerator B.V.

 1. PraktijkGenerator B.V. streeft er naar de Informatie te updaten aan de hand van nieuwe wetgeving en/of jurisprudentie.
 2. PraktijkGenerator B.V. zal zich ervoor inspannen dat de Gebruiker vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot de Informatie. PraktijkGenerator B.V. zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

Artikel 11.

Geen helpdesk.

PraktijkGenerator B.V. houdt géén helpdesk in stand, in verband met het bepaalde in artikel 9.

Artikel 12.

Diversen. Cookiebeleid.

 1. De Gebruiker heeft jegens PraktijkGenerator B.V. geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens het ontbreken van een helpdesk, bepaalde draaiboeken, modellen, brieven, enz. De Gebruiker kan PraktijkGenerator B.V. verzoeken andere Informatie beschikbaar te stellen, een en ander ter uitsluitende discretie van PraktijkGenerator B.V. of aan dat verzoek gehoor wordt gegeven.
 2. PraktijkGenerator B.V. kan besluiten te stoppen met het updaten van de Informatie, PraktijkGenerator te beëindigen en/of de website te sluiten. De Gebruiker heeft jegens PraktijkGenerator B.V. geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, wegens het bepaalde in dit lid. De Gebruikers die een Abonnement hebben, kunnen tegen betaling van een door PraktijkGenerator op te geven bedrag het beheerssysteem van de Informatie verkrijgen in de gevallen als in dit lid genoemd. PraktijkGenerator B.V. zal de Gebruikers tijdig op de hoogte brengen van een voornemen tot een van de situaties als bedoeld in dit lid.
 3. PraktijkGenerator B.V. gaat vertrouwelijk om met door Gebruiker verstrekte gegevens, tenzij Gebruiker heeft laten merken dat dat niet hoeft. Gegevens die de Gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan PraktijkGenerator B.V. opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving.
 4. De Gebruiker geeft PraktijkGenerator B.V. hierbij toestemming de Gebruiker per e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen in de Informatie en andere relevante zaken.
 5. PraktijkGenerator B.V. maakt gebruik van zogenaamde technische Cookies (om inloggegevens van de Gebruiker bij de Gebruiker te kunnen bewaren). PraktijkGenerator B.V. maakt geen gebruik van Cookies voor marketing en sales doeleinden, vandaar dat PraktijkGenerator B.V. geen toestemming aan de Gebruiker vraagt voor het gebruik van Cookies.

Artikel 13.

Duur en beëindiging van het Gebruiksrecht.

 1. Het Gebruiksrecht wordt verleend voor onbepaalde tijd. Het Gebruiksrecht kan uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel genoemde gevallen.
 2. PraktijkGenerator B.V. heeft het recht het Gebruiksrecht met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

–        de Gebruiker of een of meer bij de Gebruiker werkzame personen uit zijn/hun ambt wordt/worden ontzet;

–        de Gebruiker en/of een of meer bij de Gebruiker werkzame personen toerekenbaar tekortschiet/tekortschieten in de nakoming van zijn/hun verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2, 5 en 6, of de Informatie gebruikt/gebruiken buiten het kader van het Gebruiksrecht dan wel anderszins inbreuk maakt/maken op de rechten van PraktijkGenerator B.V.;

–        de Gebruiker zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

–        ten laste van de Gebruiker beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

–        aan de Gebruiker surseance van betaling wordt verleend of de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, de Gebruiker een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Gebruiker onder curatele of bewind wordt gesteld.

 1. PraktijkGenerator B.V. is wegens beëindiging van het Gebruiksrecht jegens de Gebruiker niet tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van PraktijkGenerator B.V. op volledige schadevergoeding wegens schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd PraktijkGenerator B.V. overigens ter zake toekomende rechten.

Artikel 14.

Duur en beëindiging van het Abonnement.

 1. Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van tenminste twaalf maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgende op de maand waarin het abonnement werd afgesloten, en wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. Het Abonnement is steeds tegen het einde van een abonnementsperiode Schriftelijk opzegbaar met een opzeggingstermijn van drie maanden.
 2. PraktijkGenerator B.V. heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

–        de Gebruiker of een of meer bij de Gebruiker werkzame personen uit zijn/hun ambt wordt/worden ontzet;

–        de Gebruiker en/of een of meer bij de Gebruiker werkzame personen toerekenbaar tekortschiet/tekortschieten in de nakoming van zijn/hun verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2, 5 en 6, of de Informatie gebruikt/gebruiken buiten het kader van het Gebruiksrecht dan wel anderszins inbreuk maakt/maken op de rechten van PraktijkGenerator B.V.;

–        de Gebruiker zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

–        ten laste van de Gebruiker beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

–        aan de Gebruiker surseance van betaling wordt verleend of de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, de Gebruiker een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Gebruiker onder curatele of bewind wordt gesteld.

 1. PraktijkGenerator B.V. is wegens beëindiging van het Abonnement jegens de Gebruiker niet tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van PraktijkGenerator B.V. op volledige schadevergoeding wegens schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd PraktijkGenerator B.V. overigens ter zake toekomende rechten.

Artikel 15.

Wijziging of beëindiging van Diensten.

PraktijkGenerator B.V. kan te allen tijde besluiten een of meerdere Diensten te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Artikel 16.

Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op elke door PraktijkGenerator B.V. met de Gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door PraktijkGenerator B.V. met de Gebruiker gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

PraktijkGenerator B.V., maart 2018

Mail of bel

06 46 37 8559 of 06 52 36 1249

voor meer info