Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 29 augustus 2012

Vaststellingsovereenkomst in het vennootschapsrecht

De vaststellingsovereenkomst (titel 15, boek 7 BW) is een handig hulpmiddel, daar waar het dwingend recht naar de mening van partijen iets te rigide is of voor partijen ongewenste gevolgen heeft. Hieronder volgt een aantal voorbeelden. Door de Flex-BV is het aantal gevallen in het BV-recht waarvoor een vaststelling behulpzaam kan zijn, afgenomen.

Prijsbepaling ex 2:87, leden 2 en 3 BW en 2:195, lid 6 niet Flex-BW: vaststelling dat in voorkomend geval een aandeelhouder niet de prijs ontvangt, gelijk aan de waarde vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, maar een prijs die op andere wijze is vastgesteld.

Vaststelling dat de vennootschap geen medewerking verleent aan de uitgifte van certificaten. Na 1 oktober 2012 alleen nog relevant voor de NV, ivm 2:227, lid 2, Flex-BW vergaderrecht voor certificaathouders;

Vaststelling dat er geen beroep meer kan worden gedaan op een vernietigingsrecht (2:15 BW, 2:94C BW, 2: 204C niet Flex-BW), doordat de vernietigingsgerechtigde een termijn is gesteld waarbinnen hij kan vernietigen en dat hij van zijn wilsrecht geen gebruik heeft gemaakt.

Vaststelling dat er geen garanties worden gevraagd / gegeven mbt de assets van een vennootschap die target is in een overname van aandelen, omdat daar om bijzondere redenen geen aanleiding toe is.

Graag verneem ik aanvullingen op deze lijst.