Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 30 november 2012

Einde extern tegenstrijdig belang: reparatie oude gevallen

De wet Bestuur en Toezicht treedt op 1 januari 2013 in werking.

De tegenstrijdig belangregeling krijgt interne werking. Er is echter niet voorzien in een generaal pardon, omdat een vennootschap de mogelijkheid moet behouden zich van de tegenstrijdige rechtshandeling te ontdoen. De wet biedt wel ruimte voor reparatie:

ARTIKEL IV

1. De algemene vergadering kan, indien een naamloze vennootschap of

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorafgaand

aan de inwerkingtreding van deze wet is vertegenwoordigd door het

bestuur of een bestuurder terwijl er een tegenstrijdig belang was met een

of meer bestuurders, die vertegenwoordiging bekrachtigen door de

vertegenwoordiger of vertegenwoordigers daartoe aan te wijzen op of na

de datum van inwerkingtreding van de wet.

31 763 memorie van antwoord zegt: De algemene vergadering kan de desbetreffende bestuurder alsnog aanwijzen als bijzondere vertegenwoordiger van de vennootschap (artikel 2:146/256 BW).

Dit biedt m.i. geen ruimte voor een catch all bekrachtiging. Je zult per rechtshandeling waarbij er sprake is van tegenstrijdig belang een specifieke aanwijzing moeten laten plaatsvinden. Ik zou me kunnen voorstellen dat banken het zullen waarderen dat bij financiering van concerns hun concernzekerheden aldus worden bekrachtigd.