Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 12 maart 2013

Wegschrijven van tegenstrijdig belang

Er is duidelijk behoefte aan een overzicht van wat je in de statuten anders mag bepalen:

1. mag je opnemen: in alle gevallen van tegenstrijdig belang (dus ook als het slechts ten aanzien van 1 bestuurder uit een meerhoofdig bestuur geldt) is het bestuur toch bevoegd een besluit te nemen?

Nee, de wet zegt: wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, dan pas kom jij bij de volgende stap, zie ook 31 763-6 p 24: De leden van de SP-fractie vragen of in geval van een tegenstrijdig belang altijd in de statuten van de voorgestelde regeling kan worden afgeweken of dat uitsluitend in de statuten van de wet kan worden afgeweken voor de situatie dat het bestuur geen besluit kan nemen. Het wetsvoorstel heeft als uitgangspunt dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de besluitvorming. Indien er naast deze bestuurder ook andere bestuurders zijn die geen tegenstrijdig belang hebben, dan kunnen deze tot besluitvorming overgaan.

2. mag je opnemen: als alle bestuurders geconflicteerd zijn, en er is een raad van commissarissen, is het bestuur toch bevoegd een besluit te nemen?

Nee, dat mag niet, dan dient de raad van commissarissen het besluit te nemen. Als alle commissarissen ook geconflicteerd zijn, zie punt 4.

3. mag je opnemen: als alle bestuurders geconflicteerd zijn, en er geen raad van commissarissen is, is het bestuur toch bevoegd een besluit te nemen?

Ja (i), zie 31 763-6 p 24: In het wetsvoorstel wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er maar een bestuurder is of dat alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben. In dat geval zou besluitvorming niet mogelijk zijn, hetgeen te ver gaat wanneer de transactie niet nadelig is voor de vennootschap. Wanneer er geen bestuurder is zonder een tegenstrijdig belang, dan wordt de besluitvorming opgedragen aan de raad van commissarissen. Indien er geen raad van commissarissen is, dan kan de algemene vergadering tot besluitvorming overgaan. In het laatstgenoemde geval mogen de statuten echter ook een andere regeling inhouden, bijvoorbeeld dat besluitvorming toch door het bestuur kan plaatsvinden.

Ja (ii), Zie bijvoorbeeld: 31 763-6, p22 : In het geval van een monistisch bestuur betekent dat dat het besluit wordt genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen. In de statuten mag derhalve van besluitvorming door de algemene vergadering worden afgeweken en kan worden bepaald dat het bestuur of een bestuurder toch tot besluitvorming mag overgaan, ondanks het tegenstrijdige belang. Het is aan de vennootschap (toevoeging DDL: de algemene vergadering) om de wenselijkheid van zo een statutaire regeling te bepalen. Een en ander laat overigens onverlet dat een bestuurder in alle gevallen de wettelijke opdracht heeft om zich te richten naar het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming

4. mag je opnemen: als alle bestuurders geconflicteerd zijn en alle commissarissen, is het bestuur toch bevoegd een besluit te nemen?

Ja, zie 31 763-3, p14: In de statuten kan van deze bevoegdheidsverdeling worden afgeweken; de statuten kunnen bepalen dat een bestuurder het besluit mag nemen ondanks zijn tegenstrijdig belang in het geval dat besluitvorming door zowel het bestuur als de raad van commissarissen onmogelijk blijkt. Het is de verantwoordelijkheid van de vennootschap om te bepalen in welke gevallen een dergelijke gang van zaken wenselijk is.

Het is dus mogelijk om de algemene vergadering geen rol te geven/buiten spel te zetten/houden bij besluitvorming waarbij een tegenstrijdig belang speelt. Dit zal afhangen van de vraag in hoeverre de aandeelhouders voldoende vertrouwen hebben in bestuur en commissarissen.

Interessant is de vraag of je in de statuten kunt opnemen dat er differentiatie plaatsvindt tussen verschillende soorten besluiten (als die door tegenstrijdig belang niet kunnen worden genomen):

a. besluiten tot verkoop van de fiets van een bestuurder aan de BV: bestuur niet bevoegd, algemene vergadering neemt besluit.

b. Besluiten tot ondertekening van de jaarrekening zodat de algemene vergadering deze kan vaststellen: bestuur bevoegd te besluiten.

c. Besluit tot opname van dividendvoorstel in jaarrekening, bestuur bevoegd te besluiten.

Ik ben van mening dat dit kan.