Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 18 december 2013

Vergeet je niet een belet- en ontstentenisregeling voor commissarissen in de statuten op te nemen al

In art V.2, lid 7 invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht staat dat de vennootschap bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 oktober 2012 in de statuten een belet en ontstentenisregeling voor commissarissen dient op te nemen.

Ook al ligt 1 oktober 2012 al weer geruime tijd achter ons, is deze verplichting nog steeds actueel als er nog niet aan is voldaan en/of als de statuten nog niet zijn gewijzigd.

Ga jij de statuten wijzigen van een BV met commissarissen, voer deze verplichting dan uit. Laat je dat na, dan zijn de statuten in strijd met de wet en is de BV vatbaar voor ontbinding (art 2:21, lid 1 sub b BW: De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen). Ik verwacht niet dat het meteen zo’n vaart zal lopen, zie lid 2 van dat artikel: De rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet, indien zij hem een termijn vergund heeft en hij na afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet. Daarnaast geloof ik niet dat er actief wordt opgespoord naar dit soort zaken. Slordig is het echter in ieder geval.

Voor de NV en voor de coöperatie geldt het wettelijke voorschrift niet, maar is het wel verstandig een regeling te uit te werken.

Een voorbeeld voor de regeling:

“Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) met het toezicht belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of (b) de commissaris is geschorst.”