Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Donderdag 30 januari 2014

Vergaderrecht en wilsrechten bij eigen aandelen

Als een BV aandelen in haar eigen kapitaal houdt, komt haar dan het vergaderrecht (2:227, lid 2 BW) toe?

De wet is duidelijk over het stemrecht: artikel 2:228, lid 6 BW bepaalt dat voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap in de algemene vergadering geen stem kan worden uitgebracht. De wet is ook duidelijk over de invloed van eigen aandelen op quora en bij de vaststelling van meerderheden, zie artikel 2:24d BW. De wet is verder duidelijk over uitkeringen: artikel 2:216, lid 5 BW: Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede, tenzij bij de statuten anders is bepaald.

Over vergaderrecht zegt de wet in dit kader niets.

Hoe zit het trouwens met wilsrechten verbonden aan de ingekochte aandelen, bijvoorbeeld het recht te reflecteren op aangeboden aandelen, het voorkeursrecht bij uitgifte of bij de verlening van rechten tot het nemen van aandelen, het instemmingsrecht bijvoorbeeld bij een statutenwijziging, het recht om voordrachten/benoemingen te mogen doen etc?

Als we het zoeken in de strekking van de wet lijkt er geen reden om aan te nemen dat de wetgever bedoeld heeft vergaderrecht bij de vennootschap te laten bij ingekochte aandelen.

Dat de vennootschap andere wilsrechten toekomen, lijkt ook niet erg voor de hand te liggen. Omdat de wet zegt dat de vennootschap geen eigen aandelen kan nemen (artikel 2:205 BW) zal het niet voor de hand liggen dat de vennootschap wel een voorkeursrecht of reflectierecht toekomt.

Ten aanzien van andere wilsrechten, zoals benoemingsrechten en voordrachtsrechten is dit minder duidelijk.

Om onduidelijkheden te voorkomen, zou je in de statuten moeten bepalen dat de vennootschap geen vergaderrecht/wilsrechten verbonden aan eigen aandelen kan uitoefenen. Vanaf 2014 bevatten onze modellen een clausule waarmee dit wordt geregeld. Die clausule luidt: “De Vennootschap kan geen Vergaderrecht en/of wilsrechten uitoefenen verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf.”