Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 17 november 2014

Oneigenlijke turboliquidatie

Onlangs kwam de vraag op of een turbo liquidatie mogelijk is na uitkering van alle reserves en het gehele op de aandelen gestorte bedrag. 

Het schijnt regelmatig op deze wijze te gebeuren. Maar heb je dan een BV die geheel geen activa meer heeft?
Een voorbeeld: 
 Actiefposten                                                          Passiefposten
 Kas 100                                                                 AK 100
 Effecten 100                                                          Reserves 100                                  
 Bank 100                                                               Crediteuren 100 
Ik denk dat we moeten onderscheiden: (1) uitkering van winst en reserves (2:216 lid 1 en verder BW is van toepassing (eigen vermogen moet groter zijn dat wettelijke en statutaire reserves en uitkeringstest)) en (2) het geheel teruggeven van gestort kapitaal (dat laatste is niet bij wet geregeld, wel de kapitaalvermindering ex 2:208 BW (maar die kijkt naar het nominale bedrag). 
 Kapitaalvermindering kent twee hoofdmethoden: 
1. Intrekking: Je zult echter één aandeel moeten laten uitstaan (2:175 lid 1 BW) en de nominale waarde van dat ene aandeel correspondeert doorgaans met een actiefpost (of met een negatieve reserve). 
2. a. Terugbetaling: het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen (maar er zal altijd een fractie van de kleinste valuta als nominaal bedrag overblijven. De nominale waarde van dat aandeel/die aandelen correspondeert doorgaans met een actiefpost (of met een negatieve reserve). 
b. Ontheffing van de verplichting tot storting: en is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag. 2.a is van overeenkomstige toepassing. 
Kapitaalvermindering biedt geen soelaas, want je kunt niet terug naar een vennootschap zonder uitstaande aandelen of naar aandelen zonder nominaal bedrag.

Ik denk overigens dat je het gestorte bedrag niet mag teruggeven, anders dan bij wijze van kapitaalvermindering. Laat je je aan die gedachte niets gelegen liggen, dan lijkt het mogelijk dat de vennootschap met de bank de crediteuren betaalt en de kas en effecten aan de aandeelhouder geeft (doeloverschrijding etc daargelaten). Dan lijkt het of de BV geen actief meer heeft, en als je dan snel het besluit tot ontbinding neemt, lijkt de Turbo de juiste weg.

Maar het terugbetalen van het gestorte bedrag maakt dat het aandeel niet meer is volgestort en dan heeft de vennootschap een direct opeisbare vordering op de aandeelhouder tot volstorting (de aandeelhouder kan bedingen dat hij het pas later hoeft te voldoen 2:191 BW). Dit is een bate als bedoeld in 2:19, lid 4 BW. Ik denk dat het daarom niet kan. 

Wanneer kan een turbo wel? Als er een echt geen baten meer zijn en dus het aandelenkapitaal wegvalt tegen een negatieve reserve. 
Zijn er alternatieven? Ja de diamond turbo liquidatie: Overdracht (ten titel van liquidatie-uitkering) van het gehele actief onder de verplichting tot overname van het gehele passief/rechtsverhoudingen, alles onder de opschortende voorwaarde dat de AV tot ontbinding besluit en natuurlijk met inachtneming van alle overnameformaliteiten en leveringshandelingen.