Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 14 maart 2016

Gebrekkige inbreng van een onderneming

Bij de inbreng van een onderneming in een B.V. gaat nogal eens wat mis, zie ook Rb. Midden-Nederland 4 februari 2015, nr C/16/352602.

Dit heeft een aantal oorzaken, we noemen de twee belangrijkste:

  • De inbreng geschiedt doorgaans op basis van een balans. Als daarin staat: Debiteuren EUR 737 dan zal niet zonder meer de vordering op Kees van EUR 137 en de vordering op Piet van EUR 600 zijn overgedragen. De beschrijving debiteuren is niet bepaalbaar genoeg. Het risico bestaat dat de curator in het faillissement van de inbrenger succesvol stelt: de vordering is niet uit het vermogen van de failliet verdwenen en behoort dus tot de boedel. En de aandelen zijn dan niet geheel volgestort. Dat heeft ook de nodige consequenties.
  • De akte van inbreng krijgt niet voldoende aandacht. Elk soort actief kent zijn eigen overdrachtsformaliteiten: artikel 3:84 BW: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en leveringshandeling. De titel is de overeenkomst van inbreng ter storting op aandelen. De beschikkingsbevoegdheid nemen we nu even aan. De leveringshandelingen verschillen per actief. Voor registergoederen, zie artikel 3:89 (notariële akte en inschrijving in het kadaster).

Maar er is meer: voor het overnemen van een schuld (dat is wezenlijk wat anders dan de overdracht van een goed) is de toestemming van de crediteur vereist, zie art 6:155 BW. Voor het overnemen van een rechtsverhouding (contractsoverneming) is de medewerking van de contractspartij vereist. Wat die medewerking inhoudt, verschilt van geval tot geval. De meest praktische gang van zaken is dat men de contractspartij op de hoogte brengt van de contractovername.  Als de contractspartij niet gaat sputteren en de zaken gewoon worden gecontinueerd maar dan met de nieuwe contractspartij, kun je stellen dat er medewerking is verleend.  Vraag je met zoveel worden medewerking, dan wijs je de contractpartij impliciet op de mogelijkheid om de medewerking te weigeren of om over de voorwaarden te gaan heronderhandelen.

Daarnaast is er tegenwoordig veel meer immaterieel actief dan vroeger: hoe gaat bijvoorbeeld het logo over, of de website of een IBAN? En hoe zit het met een telefoonnummer?

Tenslotte is er tegenwoordig ook veel vaker sprake van buitenlandse vermogensbestanddelen.

De inbreng is niets andere dan een activa-/passiva-/contractsovername. Behandel deze dan ook zo!

Onvolkomen inbreng heeft verstrekkende  gevolgen voor de B.V., de inbrenger en voor de  notaris die hier onvoldoende aandacht aan heeft besteed. Kun je de inbreng van een onderneming begeleiden voor EUR 125 (Hema-tarief)? Ja? Dan kun je toveren. Er komt namelijk heel wat bij kijken en jouw cliënt tast meestal in het duister. Grijp de inbreng aan om jouw positie van trusted advisor te verstevigen!

Enigszins geruststellende gedachte is dat de inbreng doorgaans niet op veel aandacht van curatoren en advocaten te beurt valt. Maar dat is geen enkele reden om je werk niet goed te doen. Wil je weten waar je bij inbreng zoals aan moet denken, klik dan HIER voor de GRATIS checklist. Deze checklist verschijnt binnenkort als model in ons systeem. Zoals altijd, houden wij ons aanbevolen voor commentaar en aanvullingen!

Foto: Mary (c)