Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 6 juli 2021

DOBV ligt ter consultatie

Wij hebben er naar gekeken en de volgende vragen/opmerkingen dienen zich aan.

Eén model?

Waarom moet er worden gekozen uit één model van de akte van oprichting. Maatwerk wordt hiermee uitgesloten. Omdat DOBV in Nederland via de notaris blijft lopen, is er geen enkel belang bij om maar één smaak statuten te hebben. Dat zou anders zijn als de digitale oprichting een check the box via het handelsregister zou zijn.

Inbreng in natura?

Waarom kan er bij digitale oprichting geen andere inbreng dan in geld worden gekozen? Hier geldt dezelfde opmerking als hierboven.

Storting in geld (uitgezonderd de kasstorting) vereist een bankrekening voor de opgerichte BV. Het openen van een bankrekening duurt tegenwoordig bijzonder lang, omdat de banken de WWFT toepassen en bang zijn voor torenhoge boetes (derisking). Het valt te verwachten dat veel B.V.’s met niet volgestorte aandelen door het leven zullen gaan. Dat is geen ramp, maar wel lastig bij vervolgtransacties en kan grote fiscale gevolgen hebben. Met de invoering van de FLEX-BV zei de toenmalige minister van justitie dat de notaris geen rol meer heeft bij (vol-)storting. Maar als de notaris in de oprichtingsakte opneemt dat er is volgestort, zal hij dat moeten hebben geverifieerd.

Bestuursverbod

De regeling van de verklaring van een bestuurder dat hem geen bestuursverbod in de EU is opgelegd, rammelt. Als de EU landen werk zouden maken van de invoering van het bestuursverbodenregister verdwijnt dit probleem.

Het valt geenszins uit te sluiten dat juist lieden met een bestuursverbod via het systeem van digitale oprichting zullen proberen om hun malafide praktijken voort te zetten in een ander land. Hoe eerlijk zullen zij zijn over aan hen opgelegde bestuursverboden?  De notaris is sitting duck: hij kan niet nagaan of er sprake is van een bestuursverbod, tenzij hij bij alle EU landen op in elk land gebruikelijke wijze rechercheert op bestuursverboden en vervolgens studie verricht of het vergrijp dat tot dat lokale bestuursverbod heeft geleid, in Nederland ook tot een bestuursverbod zou leiden. Vervolgens loopt hij dus de kans mee te werken aan de oprichting van een vennootschap zonder bestuur. Iemand met een bestuursverbod op gronden vergelijkbaar met die in Nederland KAN immers niet tot bestuurder worden benoemd.

E-Volmacht

Artikel 2:176 lid 2 BW: waarom moet de volmacht tot oprichting ook elektronisch/via het systeem voor gegevensverwerking worden vastgelegd? Je gebruikt toch doorgaans alleen een volmacht als de oprichter niet op kantoor kan verschijnen? Nu het verschijnen via een digitale akte (op afstand) kan, zal de behoefte aan oprichting bij volmacht afnemen. Waarom moeten aan deze volmacht hogere eisen worden gesteld dan aan een volmacht tot een normale oprichting?

Waarom moet de elektronische volmacht voor dezelfde notaris worden verleden als hij die de oprichtingsakte verlijdt?

E-storting

In artikel 53d WNA lid 4 sub e wordt vermeld dat het systeem voor de gegevensverwerking (dat is het platform van de KNB dat het mogelijk moet maken om elektronische akten te tekenen) het mogelijk moet maken dat er ook online kan worden betaald.

Als hier wordt bedoeld de betaling van het op de aandelen te storten bedrag dan hebben de ontwerpers een belangrijk item gemist: voordat de vennootschap over een bankrekening (IBAN) kan beschikken, moet zij in ieder geval zijn opgericht (kip en ei) en moet het WWFT traject bij de bank worden doorlopen. De kans dat de vennootschap al over een bankrekening-in-oprichting beschikt, is nagenoeg nihil. Banken werken bij mijn weten niet meer mee aan een bankrekening voor een vennootschap in oprichting, anders dan een N.V.

Bewaring E-minuut

Art 53 i Wna: de minuut van de elektronische akte moet in een documentformaat worden opgemaakt dat toekomstbestendig is. Iedere 5 jaar moet de actualiteit van de documentstandaard worden bezien en zo nodig worden geconverteerd in een nieuwere versie. Dat is makkelijker opgeschreven dan uitgevoerd. Het wordt neergelegd bij de KNB, ook de bewaring van de digitale akten. Het vraagt nogal een structuur, met back up en super security zeker als er andere akten dan oprichtingsakten bij zitten. En dat is bepaald geen goedkope zaak.

Info op ondernemersplein

In de MVT wordt verwezen naar een pagina https://ondernemersplein.kvk.nl/de-besloten-vennootschap-bv/ (NB: de link werkt ttv deze publicatie nog niet) waar info over de oprichting wordt gedeeld. Ik hoop dat de KNB betrokken is bij wat er wordt gedeeld en met name over de kosten van de notaris. We moeten niet hebben dat mensen als onze demissionaire staatsecretaris van EZ hier invulling aan geven, want dan zou de hele oprichting voor € 100,- all-in moeten kunnen.

WWFT

Op pag. 11 van de MVT wordt vermeld dat “indien de oprichtende partij een keuze heeft gemaakt voor een notaris en de oprichtingsakte gereed is om gepasseerd te worden, zal er ingelogd worden op een door de KNB ingericht systeem voor gegevensverwerking […].” Dat lijkt erop dat de cliënt zijn notaris kiest en dat de notaris de opdracht moet uitvoeren. Ná de keuze en vóór het gereed maken van de akte moet de notaris de ruimte nemen voor de KYC (Wwft onboarding), lijkt mij. Dat is ook het moment waarop zou moeten kunnen worden afgeweken van het ene model voor de statuten.

Financiering door KNB

Uit de memorie van toelichting valt op te maken dat de KNB de implementatie van deze wet financiert. Dit is begroot op € 5 miljoen. Ik neem aan dat dat de prijs is die KNB betaalt om de notaris in het algemeen een rol bij de digitale oprichting te laten behouden. Het is opmerkelijk dat een beroepsorganisatie de kosten van de implementatie van Europese wetgeving voor zijn rekening neemt.

De vraag die niemand stelt

Voorziet DOBV in Nederland echt in een behoefte? Zal er -naast wat early adopters en hipsters die graag iets nieuws uitproberen- veel gebruik van worden gemaakt? Is de gang naar de Nederlandse notaris echt een obstakel dat ervoor zorgt dat goedwillende ondernemers (uit binnen- en buitenland) besluiten af te zien van de realisatie van hun businessplannen? Oprichting met een schriftelijke volmacht komt al dicht in de buurt van DOBV en als je Firm 24 of Ligo inschakelt, hoef je nu ook al niet meer naar buiten. Trekt DOBV niet juist oprichters aan die je niet wilt hebben?

Natuurlijk, het passeren van de notariële akte zal ook digitaal moeten kunnen en in die zin is dit een mooie proeftuin.

Digitaal aandeelhoudersregister

Wat we missen in het geheel is meteen de stap naar een digitaal aandeelhoudersregister. We zien het nog steeds moeilijk voor ons: de cliënt wil volledig digitaal en de notaris stuurt na afloop een met pen, typemachine of tekstverwerker ingevuld hardcopy boekje na. Dat boekje waarvan een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt te voorspellen dat het bestuur van de vennootschap op het moment dat het nodig is niet meer weet waar het is.

Foto(c) Schopie1