Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 27 oktober 2023

Krachten gebundeld

VNO-NCW heeft een inventarisatie gemaakt om de Wwft beter toepasbaar te maken. De conclusie is dat poortwachters meer regie van de overheid willen in de aanpak witwassen.

VNO-NCW: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/poortwachters-willen-regierol-overheid-aanpak-witwassen

KPMG heeft een rapport geschreven dat heet ‘Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland’.

Samenvatting:

Een centrale aansturing vanuit de overheid, communicatie tussen sleutelspelers en een gezamenlijk alarmeringssysteem om ongewenste activiteiten te voorkomen. Verschillende partijen zoals financiële instellingen, tussenpersonen, juridische professionals en bedrijven komen met aanbevelingen in een verslag getiteld ‘Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland’, gericht op het verbeteren van controles en maatregelen in ons land. Wij hebben het rapport gelezen en zijn onder de indruk.

De nadruk ligt op gedeelde verantwoordelijkheden van de verschillende controlepartijen en hoe zij kunnen samenwerken en ondersteuning van de overheid kunnen ontvangen. Ze willen er ook voor zorgen dat legitieme klanten zo min mogelijk hinder ondervinden van alle controleprocedures.

In hun dagelijkse werkzaamheden ondervinden deze controlepartijen diverse uitdagingen. Ze voelen zich soms overweldigd door tegenstrijdige regelgeving en de verwachtingen van de overheid. Als gevolg hiervan nemen ze vaak meer maatregelen dan strikt noodzakelijk is. Rule-based, in plaats van principle-based. Dit heeft consequenties voor hun cliënten in termen van vertragingen, hogere kosten, de-risking en potentieel beperkte diensten.

Ze pleiten voor betere samenwerking, het gebruik van technologie en duidelijke leiding vanuit de overheid. Ze willen een gezamenlijk alarmeringssysteem opzetten en informatie delen om risico’s beter te beoordelen. Privacy is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Ze overwegen ook de mogelijkheid van een gezamenlijk platform, waarbij cliëntgegevens efficiënter kunnen worden beheerd en gedeeld. Op dit moment moeten cliënten vaak herhaaldelijk dezelfde informatie verstrekken aan verschillende Wwft-partijen.

Er is ook een oproep voor een nationaal coördinator die de nationale controles en maatregelen coördineert. Er is behoefte aan meer consistentie en effectieve samenwerking tussen publieke en private sectoren.

Ten slotte geven ze aan dat ze niet in staat zijn hun taken naar behoren uit te voeren onder de huidige omstandigheden. Het is essentieel dat de overheid een actievere rol speelt om ervoor te zorgen dat deze sleutelspelers hun werk effectief kunnen doen, zonder onnodige overlast voor de samenleving.

Daarbij zal de overheid een keuze moeten maken welke van de twee diametrale belangen dient te prevaleren: privacy of witwasbestrijding.

PG, wat kun jij ermee?

Bij PraktijkGenerator.nl hebben we de identificatie en het cliëntenonderzoek uitgewerkt in het Draaiboek identificatie cliënten WWFT (referentiecode DRAAIBOEKALG001) en in het Compliance Protocol uitvoering WWFT.

Als er één draaiboek niet toegankelijk is en daardoor beperkt bruikbaar, dan is deze het wel. We hebben namelijk zo veel mogelijk al ons bekende materiaal over Wwft en gezichtspunten van derden erin verwerkt. Het draaiboek bevat namelijk alle stappen en alle vragen en daardoor is het afschrikwekkend en laat men het links liggen.

Al jaren broeden we op een manier om dit draaiboek toegankelijk en dus bruikbaar te maken.

Het rapport ‘Krachten gebundeld, …’ stelt voor om een gezamenlijk platform in te richten. Dat platform zou het cliëntenonderzoek moeten overnemen.

Wij geloven in een dergelijk initiatief en willen daar graag aan meewerken. Waar te beginnen?

Gelooft u daar ook in, heeft u er ideeën over, wilt u meehelpen of vindt u het een slecht idee? Stuur dan een e-mail naar dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl