Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 2 oktober 2023

Te Compliant…

Is de WWFT van toepassing als een Webbouwer de opdracht van een WWFT-instelling aanneemt om websitebouwdiensten en AVG-advies te verrichten?

Hieronder pellen we het af. Dat doen we door de definities te ontleden.

Is de WWFT van toepassing?

Artikel 1a WWFT: Deze wet is van toepassing op banken en andere financiële ondernemingen, alsmede op de ingevolge het vierde lid aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten.

Art 1, lid 4 WWFT: Als natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten waarop deze wet van toepassing is worden aangewezen:

[…] sub h: natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, met inbegrip van het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst tot huur […];

De instelling is onderworpen aan de WWFT.

Moet zij cliëntenonderzoek doen naar de Webbouwer?

Art 2a. WWFT:

Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofstukken 2 en 3 gestelde regels. […]

De onderstreepte termen ontleden we hieronder:

Wat is witwassen? Zie artikel 420bis Wetboek van strafrecht:  Witwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf wordt als eenvoudig witwassen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie. +  Witwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf wordt als eenvoudig witwassen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie artikel.

Het adviseren over AVG en websitebouw vallen daar niet onder.

Financiering van terrorisme, dat is wel een ander verhaal. Wat de Webbouwer met de opbrengst uit de opdracht (na betaling van de factuur) gaat doen, kan natuurlijk het financieren van terroristen zijn.

Art 421, lid 1 sub a Wetboek van Strafrecht:  hij die zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen verzamelt, verwerft, voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke steun te verlenen aan het plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf;

Dat zou dus kunnen. En dat zou iedereen kunnen doen, en daarom is de WWFT op dit vlak echt niet na te leven, anders dan dat je een melding doet van een ongebruikelijke transactie. De Instelling kan zich op het standspunt stellen dat zijn terrorismefinanciering wil voorkomen en daarom de WWFT toepast.     

Wat is een transactie? Art 1, lid 1 sub b WWFT: handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen;

Wat is een cliënt?: Art 1, lid 1 WWFT: cliënt: natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren;

De Webbouwer is geen cliënt van de Instelling als bedoeld in de definitie van een transactie omdat de Instelling niet ten behoeve van haar dienstverlening aan de Webbouwer kennis neemt van een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van de Webbouwer. De Instelling verleent geen diensten aan de Webbouwer. Het is juist andersom.

De Instelling stelt zich echter op het standpunt dat met haar opdracht tot het AVG-advies en websitebouw een zakelijke relatie ontstaat met de Webbouwer.

Wat is een zakelijke relatie? Art 1, lid 1 sub b WWFT: zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen een instelling en een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die verband houdt met de professionele activiteiten van die instelling en waarvan op het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren.

Dat het AVG advies en de website nodig zijn om de Instelling in staat te stellen haar professionele activiteiten uit te voeren, lijdt geen twijfel. Maar het AVG advies is geen zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen de Instelling en de webbouwer, die verband houdt met de professionele activiteiten van de Instelling. De kenmerkende prestatie hier is webbouw en AVG advies, niet het aankopen van vastgoed of andere activiteiten waarop de WWFT ziet. De Instelling is hier de cliënt van de Webbouwer, i.p.v. dat de Webbouwer de cliënt is van de Instelling.

Ook de memorie van toelicht op de WWFT leidt in die richting:

[…] Het inwinnen van informatie over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie stelt een instelling in staat om eventuele risico’s die de dienstverlening aan een cliënt oplevert in te schatten. Een deel van de benodigde informatie zal doorgaans naar voren komen tijdens het contact voorafgaand aan de zakelijke relatie. Ook uit de door de cliënt afgenomen diensten of producten zal blijken wat het doel van de relatie is. […]

Het uiteindelijke doel van de WWFT is dat een zakelijke dienstverlener zodanig onderzoek doet dat hij  ongebruikelijke transacties kan melden bij het FIU.

Omdat de webbouwer geen cliënt van de Instelling i.d.z.v. de WWFT is er ook geen reden voor een cliëntenonderzoek.

Vervang AVG advies/websitebouw door de catering in de kantine van de Instelling of het schoonmaakcontract? Onmiskenbaar houdt de catering/schoonmaak verband met de professionele activiteiten van die instelling, maar nu is het sneller duidelijk dat dit niet onder de WWFT valt.

De verwarring is echter voorstelbaar en begrijpelijk. De WWFT staat zo vol met definities, doorverwijzingen en terugverwijzingen dat je door de bomen het bos niet ziet.

De consequentie is dat de Instelling persoonsgegevens verzamelt waar geen rechtsgrond voor bestaat en daarmee in strijd handelt met de AVG.

Dus de wens om supercompliant te zijn voor de WWFT, veroorzaakt non-compliance met de AVG.

Wilt u op de hoogte blijven over actuele onderwerpen die de WWFT en het notariaat betreffen, volg ons dan op Linkedin.