Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 9 januari 2024

Onduidelijke splitsingsbeschrijving

Artikel 2:334f, lid 2, sub d BW bepaalt dat het splitsingsvoorstel vermeldt een beschrijving, aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon zullen overgaan op elk van de verkrijgende rechtspersonen.

Veelal denken de accountants/adviseurs te kunnen volstaan met het splitsen van de balansposten, maar dat werkt niet. Als je opneemt in de beschrijving dat van de post 100 aan debiteuren 30 naar BV 1 gaat en 70 achterblijft in de splitsende vennootschap, gaat het niet goed. De vorderingen die moeten overgaan, moeten worden genoemd en wel zodanig dat een crediteur of aandeelhouder moet kunnen nagaan welke vordering het betrof.

In Notamail 5 van 2024 betrof het de onduidelijke beschrijving van filmrechten bij een zuivere (aandeelhouders-)splitsing.

Hoe erg is een onduidelijke beschrijving?

In de leden 2 en verder van artikel 2:334s BW is het volgende opgenomen:

2. Indien het gehele vermogen van de gesplitste rechtspersoon is overgegaan, zijn de verkrijgende rechtspersonen gezamenlijk rechthebbende. Elke verkrijgende rechtspersoon deelt in het vermogensbestanddeel naar evenredigheid van de waarde van het deel van het vermogen van de gesplitste rechtspersoon dat hij verkrijgt.

3. Indien niet het gehele vermogen is overgegaan, is de gesplitste rechtspersoon rechthebbende.

4. Voor zover verkrijgende rechtspersonen uit hoofde van lid 2 aansprakelijk zijn voor schulden, zijn zij hoofdelijk verbonden.

Met name als er een faillissement volgt kort na de splitsing kan een moment van onachtzaamheid bij de splitsingsvoorbereiding verstrekkende gevolgen hebben.

Zorg daarnaast ook voor catch all bepalingen en veegbepalingen. De Beschrijving ziet immers op een datum die voor de datum van de splitsing ligt. In de tijd die daartussen ligt, kan er van alles gebeurd zijn, waardoor het vermogen op het splitsingstijdstip er anders uitziet dan hetgeen is beschreven. Dit kun je opvangen door in de beschrijving een contractuele zaaksvervanging op te nemen.

De modellen van PraktijkGenerator voorzien in voorbeelden en toelichtingen op de beschrijving, zodat een ondeugdelijke beschrijving wordt voorkomen. En natuurlijk ook de catch all bepaling.