Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Hoe zit het met uitkeringenregister bij stichtingen (o.g.v. artikel 2:290 BW)?

Inleiding

Sinds 8 juli 2020 is het bestuur van een stichting verplicht een register bij te houden waarin uitkeringen van niet meer dan 25% van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar worden opgenomen (het uitkeringenregister, art. 2:290 BW). Dit is het gevolg van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Implementatiewet). De Belastingdienst moet via het uitkeringenregister gemakkelijker gegevens van begunstigden van een stichting kunnen inzien.

Welke begunstigden moeten in het uitkeringenregister worden opgenomen?

Alleen begunstigden die 25% of minder van het totale voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar ontvangen, moeten in het uitkeringenregister worden opgenomen. Dit kan pas na de vaststelling van de jaarrekening worden vastgesteld.

Het bijhouden van uitkeringen valt onder de boekhoudplicht van art. 2:10 BW. Het bijhouden van uitkeringen betreft dan ook een specificering van de boekhoudplicht.

Hoe zit dat met begunstigden die meer dan 25% van het totale voor uitkering vatbare bedrag ontvangen?

Die kwalificeren als een UBO, en moeten als zodanig op basis van de Implementatiewet en art. 3 lid 1 onder c Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in het UBO-register worden ingeschreven. Als UBO van een stichting wordt namelijk onder meer aangemerkt de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang in de stichting houdt. Met het eigendomsbelang wordt bedoeld het recht op uitkering van de winst of de reserves van een rechtspersoon, of op overschot na vereffening. Het recht op jaarlijkse uitkeringen valt onder de definitie van het eigendomsbelang.

Wat moet in het uitkeringenregister worden opgenomen?

In het uitkeringenregister moeten de namen en adressen van de begunstigden worden opgenomen, en het bedrag van de uitkering en de uitkeringsdatum. Het bestuur van een stichting moet, als een begunstigde als UBO kwalificeert, aanvullende gegevens inwinnen en bijhouden, te weten: burgerservicenummer, fiscaal identificatienummer indien toegekend, geboortedag, -maand en -jaar, geboorteplaats en -land, nationaliteit en de aard en omvang van het belang.

Het bijhouden van het uitkeringenregister

Het bestuur van een stichting is verplicht het uitkeringenregister regelmatig bij te houden. Dat wil zeggen dat de gegevens in orde moeten zijn, zodat de Belastingdienst altijd actuele gegevens over de uitkeringen kan verkrijgen.

De openbaarheid van het uitkeringenregister

Het uitkeringenregister is een intern register en het uitkeringenregister is niet-openbaar.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!!!