Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Modellenupdate: Nieuwe modellen en releases, wijzigingen

Update 30 mei 2024

Nieuw:

 • Clausule inzake verhoging nominaal bedrag aandelen (OR)
 • Engelse vertalingen van de modellen levenstestament (PFR)

Gewijzigd:

 • Alle modellen statuten NV (OR)
 • Alle modellen statuten Zorg BV (OR)
 • Alle modellen statuten BV (OR)
 • Alle modellen statuten BV one tier (OR)
 • Alle modellen statuten vereniging (OR)
 • Alle modellen statuten vereniging one tier (OR)
 • Diverse modellen huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden (PFR)
 • De checklists huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden (PFR)
 • Checklist levenstestament (PFR)

Update 3 mei 2024

Nieuw:

 • Nederlandstalig en Engelstalig model fusievoorstel moeder/dochter grensoverschrijdend inbound (OR)
 • Een aantal Nederlandstalige en Engelstalige modellen pre-fusie attest moeder/dochter grensoverschrijdend outbound (OR)
 • Een aantal Nederlandstalige en Engelstalige modellen pre-omzetting attest grensoverschrijdend outbound (OR)
 • Nederlandstalige en Engelstalige clausule goedkeuringsregeling waarbij het bestuur van een vennootschap het orgaan is dat besluit omtrent geodkeuring voor overdracht aandelen (OR)
 • Nederlandstalig en Engelstalig model toelichting voor cliënt op samenwonerstestament (PFR)

Gewijzigd:

 • Alle modellen testamenten (PFR)
 • Checklist samenlevingsovereenkomst (PFR)
 • Alle modellen statuten stichting administratiekantoor (OR)
 • In de UBO- en PEP-verklaringen zijn de invulvakjes invulbaar op de computer gemaakt (ALG)

Update 4 april 2024

Nieuw:

 • Nederlandstalig en Engelstalig model eenvoudig samenwonerstestament (PFR)
 • Verschillende Nederlandstalige en Engelstalige modellen akte van schenking periodieke uitkering aan ANBI (PFR)
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen aanvaarding door ANBI van schenking periodieke uitkering (PFR)
 • Voorstel grensoverschrijdende omzetting buitenlandse vennootschap in Nederlandse BV (OR)
 • Nederlandstalige modelstatuten personeelsvereniging (OR)
 • Voorstel grensoverschrijdende omzetting BV in buitenlandse vennootschap (OR)
 • Voorstel grensoverschrijdende omzetting NV in buitenlandse vennootschap (OR)

Gewijzigd:

 • Alle testamenten (PFR)
 • Checklist samenlevingsovereenkomst (PFR)
 • Alle schenkingsakten (PFR)
 • Verschillende modellen stichting (OR)
 • Alle modellen stichting one tier (OR)
 • Alle modellen STAK (OR)
 • Diverse modellen statuten BV en NV (OR)

Update 4 maart 2024

Nieuw:

 • Een nieuw model samenlevingsovereenkomst (PFR)
 • Nederlands- en Engelstalige toelichtingen bij de modellen samenlevingsovereenkomst (PFR)
 • Checklist schenking (PFR)

Gewijzigd:

 • Compliance Protocol (ALG)
 • Draaiboek identificatie cliënten WWFT (ALG)
 • Alle modellen samenlevingsovereenkomst integraal herzien (uitgebreid) (PFR)
 • Diverse checklists familierecht (uitgebreid) (PFR)
 • Alle modellen schenking door middel van schuldigerkenning (PFR)
 • Alle modellen repeterende schenking (PFR)
 • Verschillende modellen statuten stichting (OR)
 • Alle modellen statuten stichting one tier (OR)
 • Alle modellen statuten stichting administratiekantoor (OR)
 • Alle modellen administratievoorwaarden (OR)
 • Alle modellen verdeling woning na echtscheiding of verbreking samenleving (VG)

Update 5 februari 2024

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen fusievoorstel grensoverschrijdende fusie met ruilverhouding en met en zonder werknemers
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen verpanding inventaris en handelsdebiteuren
 • Engelstalige modellen zorgstichting oprichting en statutenwijziging
 • Engelstalige modellen zorg BV oprichting en statutenwijziging
 • Model akte van onteigening
 • Nederlandstalige en Engelstalige digitale volmacht voor digitale oprichting BV
 • Een model in de map Clausules met daarin opgenomen het begin en het slot van een digitale oprichting van een BV alsmede de in de akte op te nemen verklaring van bestuurders inzake bestuursverboden

Gewijzigd:

 • Diverse modellen huwelijkse voorwaarden en alle modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Alle modellen schenking certificaten en aandelen
 • Alle BV modellen met een goedkeuringregeling als blokkering
 • Compliance protocol
 • Alle modellen hypotheekakten
 • Alle toelichtingen op de modellen hypotheekakte woning
 • Alle Nederlandstalige en Engelstalige modellen geldlening en rekening-courant overeenkomsten
 • Alle modellen zorgstichting

Update 8 januari 2024

Nieuw:

 • Nederlandstalig en Engelstalig model fusievoorstel grensoverschrijdende fusie (outbound) moeder dochter met werknemers
 • Toestemmingsverklaringen inzake hypotheekverlening en schenking van aandelen en certificaten
 • Onder ‘Clausules’ bij huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden is een tekstblok voor een verblijvensbeding opgenomen, met bijbehorende toelichting

Gewijzigd:

 • Draaiboek turboliquidatie en draaiboek formele liquidatie
 • Koopovereenkomsten vastgoed, akten van levering vastgoed, akten van verdeling vastgoed
 • Modelstatuten praktijkvennootschappen
 • Modellen akte van schenking aandelen en schenking certificaten van aandelen
 • Alle modellen verklaring van erfrecht (er wordt niet meer gevraagd naar gegevens van legitimatiebewijzen voor het kadaster)
 • Alle modellen schenking op papier, regulier en repeterend

Update 4 december 2023

Nieuw:

 • Modellen repeterende schenkingen, voor meerdere jaren schenken op papier in één akte
 • Een Nederlandstalig en Engelstalig model fusievoorstel grensoverschrijdende fusie

Gewijzigd:

 • Alle modellen inkoop aandelen
 • Draaiboek turboliquidatie en bijbehorende documenten
 • Alle modellen splitsing in appartementsrecht kleine VVE
 • Diverse statuten BV en NV
 • Draaiboek identificatie cliënten WWFT

Update 3 november 2023

Nieuw:

 • Eenvoudiger model koopovereenkomst aandelen BV
 • Nederlandse en Engelstalige tekstblokken voor een verblijvensbeding in huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
 • Nederlandse en Engelstalige tekstblokken voor een toelichting op een verblijvensbeding in huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Gewijzigd:

 • Alle BV statuten
 • Checklists en draaiboeken statutenwijziging BV, NV en vereniging
 • Checklists en draaiboeken terugbetaling kapitaal BV en NV
 • Alle modellen van akte kwijting en constatering vervallen ontbindende voorwaarde
 • Diverse modellen splitsing in appartementsrechten
 • De toelichtingen op de modellen huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden voor algehele gemeenschap van goederen

Update 2 oktober 2023

Nieuw:

 • De intelligente versie van het model levenstestament
 • De tekst van de toelichting voor de professional op het levenstestament van de KNB
 • De tekst van het model ondervolmacht bij het levenstestament van de KNB (BOV01)
 • De intelligente versie van het model ondervolmacht bij het levenstestament
 • De tekst van de privacyverklaring van het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
 • Nederlandstalig en Engelstalig model KNB inzake digitale oprichting BV

Gewijzigd:

 • De checklist levenstestament
 • Een aantal splitsingsvoorstellen
 • Een aantal fusievoorstellen
 • Koopovereenkomsten agrarisch en modellen levering agrarisch
 • Statuten praktijkvennootschap advocatuur

Update 4 september 2023

Gewijzigd:

 • Het draaiboek identificatie cliënten WWFT: DRAAIBOEKALG001
 • Een aantal fusievoorstellen
 • Een aantal splitsingsvoorstellen
 • Een aantal fusie-akten
 • Een aantal splitsingsakten
 • Een aantal draaiboeken fusie
 • Een aantal draaiboeken splitsing

Update 28 juli 2023

Nieuw:

 • Het model levenstestament van de KNB (BLT00)

Gewijzigd:

 • De modellen statuten BV met one tier board
 • Een aantal modellen huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden (artikel 12, finale verrekening)
 • De checklists huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Update 30 juni 2023

Nieuw:

 • Nederlandstalig en Engelstalig model oprichting stichting SBBI en de statutenwijziging stichting SBBI
 • Checklist en stroomschema Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen verklaringen herkomst eigen middelen
 • Akte van bewaargeving onderhands testament (holograaf)
 • Akte van teruggave van een aan de notaris in bewaring gegeven onderhands testament

Gewijzigd:

 • Alle modellen overdracht certificaten BV en NV
 • De modellen structuur BV
 • Het model managementovereenkomst
 • De modellen statuten Zorg BV met één instelling
 • Het model STATUTENBVFLEX800

Update 5 juni 2023

Nieuw:

 • Nederlandstalig en Engelstalig model akte van levering activa passiva

Gewijzigd:

 • Checklist kernpunten huwelijksvoorwaarden
 • Checklist kernpunten partnerschapsvoorwaarden
 • Alle modellen statuten stichting administratiekantoor
 • Alle modellen statuten vereniging en vereniging one tier
 • Alle modellen statutenwijziging BV en BV one tier
 • Bijna alle draaiboeken ondernemingsrecht en bijna alle checklists ondernemingsrecht
 • Statuten van de praktijkvennootschap voor de advocatuur
 • Een aantal exit-overeenkomsten
 • Clausules slotakte oprichting inzake geruisloze inbreng
 • Statuten stichting met Governancecode Zorg
 • Alle modellen inkoop aandelen tegen een tegenprestatie
 • De modellen statuten stichting met bestuur en raad van toezicht met keuze wel of geen ANBI

Update 1 mei 2023

Nieuw:

 • Engelstalige modellen fonds voor gemene rekening
 • Nederlandstalig model akte omzetting NV in BV
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen akte van certificering van aandelen BV en NV

Gewijzigd:

 • Nederlandstalige modellen fonds voor gemene rekening

Update 6 april 2023

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige volmacht koper en verkoper registergoed
 • Engelse vertaling van de vragenlijst die als bijlage bij de draaiboeken identificatie natuurlijke personen is gevoegd
 • Clausules koopovereenkomst en akte van levering inzake Didam arrest
 • Clausules op te nemen in akte van uitgifte aandelen indien sprake is van uitgifte van aandelen op basis van een converteerbare geldlening

Gewijzigd:

 • Statuten stichting met Governancecode Zorg
 • Alle BV en NV statuten

Update 6 maart 2023

Nieuw:

 • Staat van aanbrengsten bij de samenlevingsovereenkomsten

Gewijzigd:

 • Een aantal reglementen
 • Alle modellen inkoop aandelen NV
 • Een aantal clausules omtrent storting op aandelen in natura bij oprichting van de vennootschap
 • Staten van aanbrengsten bij huwelijk en geregistreerd partnerschap
 • Toelichtingen bij huwelijkse voorwaarden

Update 2 februari 2023

Nieuw:

 • Clausules voorwaardelijke schenking (tweetrapsschenking)

Gewijzigd:

 • Alle BV en NV modellen met een aanbiedingsregeling
 • Een aantal modellen stichting
 • Een aantal modellen splitsing BV en NV
 • Alle modellen statuten vereniging en vereniging one tier
 • Akte schenking door schuldigerkenning: SCHENKINGSCHULDIGERKENNING004FAM

Update 9 januari 2023

Nieuw:

 • Een aantal Nederlandstalige en Engelstalige modellen schenking door middel van schuldigerkenning
 • Nederlandstalig en Engelstalig memorandum fusie verenigingen

Gewijzigd:

 • Alle testamenten wettelijke verdeling
 • Alle testamenten quasi-wettelijke verdeling
 • In alle checklists de vierkante hokjes invulbaar op het scherm gemaakt
 • Akten schenking aandelen BV en NV
 • Akten schenking certificaten van aandelen BV en NV
 • Alle statuten vereniging en vereniging one tier
 • Alle statuten BV
 • De meeste akten van levering vastgoed

Update 5 december 2022

Nieuw:

 • Checklist schenking aandelen BV
 • Checklist schenking aandelen NV
 • Checklist schenking certificaten van aandelen BV
 • Checklist schenking certificaten van aandelen NV
 • Clausule voor een tweetrapsmaking verbonden aan een schenking van aandelen of certificaten
 • Clausule voor een tweetrapsmaking verbonden aan een legaat

Gewijzigd:

 • Een aantal clausules omtrent storting op bij de oprichting van een BV en een NV te plaatsen aandelen
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen schenking certificaten van aandelen BV en NV
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen statuten stichting administratiekantoor
 • Alle statuten vereniging en vereniging one tier
 • Alle modellen statutenwijziging BV, BV one tier, NV en Zorg BV

Update 7 november 2022

Nieuw:

 • Staat van aanbrengsten voor huwelijk en geregistreerd partnerschap
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen eenvoudige koopovereenkomst woning
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen verdeling aandelen BV
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen verdeling aandelen NV

Gewijzigd:

 • Compliance protocol: draaiboek identificatie cliënten, UBO-verklaringen trust, UBO-tracker trust en UBO-regels (één bestand)
 • Een aantal modellen statuten stichting

Update 3 oktober 2022

Nieuw:

 • Modellen einde geregistreerd partnerschap
 • Onderhandse lijst verdeling roerende zaken
 • Onderhandse verklaring ontbinding geregistreerd partnerschap voor de burgerlijke stand
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen schenking certificaten van aandelen NV

Gewijzigd:

 • Alle modellen testamenten wettelijke verdeling en quasi-wettelijke verdeling
 • Een aantal modellen schenking certificaten van aandelen BV
 • Checklist aandeelhoudersovereenkomst
 • Alle statuten coöperatie
 • Alle statuten stichting administratiekantoor
 • Alle statuten stichting
 • Alle statuten vereniging
 • Alle statuten NV
 • Alle statuten BV

Update 5 september 2022

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen schenking certificaten van aandelen BV

Gewijzigd:

 • Checklists familierecht
 • Een aantal reglementen voor zorginstellingen
 • Een aantal modellen Zorg BV

Update 1 augustus 2022

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen overdracht certificaten van aandelen BV
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen overdracht certificaten van aandelen NV
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen schenking van aandelen in een NV

Gewijzigd:

 • Compliance protocol en draaiboek identificatie cliënten WWFT
 • Alle modellen testamenten wettelijke verdeling
 • Alle modellen testamenten quasi-wettelijke verdeling

Update 4 juli 2022

Nieuw:

 • Modellen Zorg BV zonder raad van commissarissen

Gewijzigd:

 • Alle modellen vereniging en vereniging one tier

Update 2 juni 2022

Gewijzigd:

 • Alle modellen administratievoorwaarden
 • Alle modellen vereniging en vereniging one tier
 • Diverse modellen hypotheekakte
 • Akten van splitsing appartementsrechten en akten van hoofdsplitsing en ondersplitsing
 • Een aantal clausules winstverdeling

Update 2 mei 2022

Nieuw:

 • Diverse Nederlandstalige en Engelstalige modellen schenking van aandelen in een BV
 • Een aantal opdrachtbevestigingen in de map Familierecht/brieven

Gewijzigd:

 • Alle modellen statuten BV en NV
 • Alle modellen statuten stichting, stichting one tier en stichting administratiekantoor
 • Alle modellen statuten coöperatie en coöperatie one tier
 • Alle modellen statuten vereniging en vereniging one tier
 • Een aantal draaiboeken identificatie

Update 1 april 2022

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige statuten BV met commissarissen A en B
 • Statuten one tier BV met gewone aandelen
 • Akten van levering grondgebonden gebouw (niet woning) op basis van mondelinge koopovereenkomst

Gewijzigd:

 • Alle statuten stichting, stichting one tier en stichting administratiekantoor
 • Checklist huwelijkse voorwaarden
 • Checklist partnerschapsvoorwaarden
 • Alle modellen testamenten quasi-wettelijke verdeling

Update 1 maart 2022

Gewijzigd:

 • Diverse modellen partnerschapsvoorwaarden (tekstueel, niet inhoudelijk)
 • Compliance protocol
 • Draaiboek indentificatie Wwft
 • Alle statuten stichting, stichting one tier en stichting administratiekantoor
 • Bijna alle verenigingen en vereniging one tier statuten
 • Diverse modellen overdracht certificaten van aandelen
 • Bijna alle statuten BV en NV
 • Checklists en draaiboeken certificering aandelen

Update 2 februari 2022

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige akten driehoeksfusie
 • Engelse vertaling van de clausule dividend en agioreserve met cumulatief preferente aandelen Flex BV
 • Engelstalige akten driehoeksfusie

Gewijzigd:

 • Statuten Zorg BV
 • Statuten stichting met de clausule dividend en agioreserve met cumulatief preferente aandelen
 • Alle modellen levering woning aan particulier
 • Model akte levering aandelen en toekenning certificaten BV
 • Een aantal modellen administratievoorwaarden BV
 • Een aantal modellen inbrengakte

Update 4 januari 2022

Gewijzigd:

 • Statuten stichting met Governancecode 2022
 • Statuten Zorg BV
 • Statuten stichting met raad van toezicht
 • De meeste van de Nederlandstalige en Engelstalige modellen van huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden, met de bijbehorende toelichtingen

Update 3 december 2021

Nieuw:

 • Diverse Engelstalige brieven bij het draaiboek UBO Advies
 • Fusievoorstellen inzake een driehoeksfusie

Gewijzigd:

 • Statuten BV, NV, coöperatie, stichting, stichting administratiekantoor en vereniging

Update 4 november 2021

Nieuw:

 • Draaiboek identificatie cliënten WWFT
 • Modellen hoofdsplitsing in appartementsrechten
 • Diverse modellen statuten vereniging met raad van toezicht of raad van commissarissen

Gewijzigd:

 • Checklist kernpunten testament
 • Checklist kernpunten huwelijkse voorwaarden
 • Checklist kernpunten partnerschapsvoorwaarden
 • Checklist kernpunten samenlevingsovereenkomst
 • Diverse modellen statuten BV
 • Modellen statuten coöperatie

Update 4 oktober 2021

Nieuw:

 • Intentieverklaring verkoop en koop aandelen
 • Modellen splitsing in appartementsrechten op basis van het splitsingsreglement voor kleine VVE’s

Gewijzigd:

 • Checklist levering particulier vastgoed
 • Slotverklaringen akte van oprichting BV
 • Modellen uitgifte aandelen BV

Update 2 augustus 2021

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige toelichtingen op alle modellen partnerschapsvoorwaarden

Gewijzigd:

 • Alle modellen statuten zorg BV
 • Diverse modellen statuten stichting administratiekantoor en stichting one tier 
 • Alle modellen statuten vereniging, coöperatie en stichting
 • Alle modellen KIK-akte levering appartement geen erfpacht
 • Checklist levering vastgoed
 • Alle modellen levering woning
 • Diverse modellen huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Update 8 juli 2021

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige statuten coöperatie one tier
 • Clausules conversie aandelen van de ene soort in een andere soort

Gewijzigd:

 • Diverse offertes en opdrachtbevestigingen
 • Diverse huwelijksvoorwaarden en toelichtingen daarop 
 • Diverse partnerschapsvoorwaarden
 • Alle modellen statuten stichting, stichting one tier en stichting administratiekantoor
 • Checklist statutenwijziging stichting
 • Statuten vereniging one tier
 • Checklist statutenwijziging vereniging
 • Statuten BV kort model
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen KIK-akten levering

Update 1 juni 2021

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige statuten vereniging met one tier bestuur
 • Nederlandstalige en Engelstalige statuten stichting met one tier bestuur
 • Nederlandstalige en Engelstalige volmachten zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping

Gewijzigd:

 • Een aantal modellen statuten stichting
 • Alle modellen statuten vereniging
 • Diverse checklists
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen KIK-akten levering

Update 3 mei 2021

Nieuw:

 • Model akte opheffing splitsing in appartementsrechten
 • Engelstalige toelichtingen op huwelijksvoorwaarden
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen verdeling woning na verbreken relatie van samenwonenden
 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen toelichtingen op de modellen verdeling woning na verbreken relatie van samenwonenden

Gewijzigd:

 • Alle modellen verklaring van erfrecht
 • Alle modellen NV statuten
 • Alle modellen Zorg BV statuten
 • Alle modellen BV one tier statuten
 • Bijna alle overige modellen BV statuten
 • Model akte inbreng onderneming in BV en NV
 • Alle modellen omzetting stichting in BV en omzetting stichting in NV

2 april 2021

Nieuw:

 • Engelstalige COVID-notulen aandeelhoudersvergadering BV
 • Draaiboek zuivere splitsing vermogenssplitsing
 • Memorandum inzake zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Model toelichting van bestuur op splitsingsvoorstel zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Modellen splitsingsakte zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Model splitsingsvoorstel zuivere splitsing vermogenssplitsing (Nederlands- en Engelstalig)
 • Nieuw model administratievoorwaarden

Gewijzigd:

 • Statuten NV met Raad van Commissarissen
 • Statuten holding en praktijkvennootschap accountant
 • Diverse modellen statuten BV
 • Modellen statuten Zorg BV
 • Model stichting met Raad van Toezicht
 • Een aantal modellen statuten stichting
 • Alle modellen statuten vereniging
 • Alle modellen statuten coöperatie
 • Alle modellen inkoop aandelen
 • Een aantal modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Diverse modellen akte van levering vastgoed

Update 8 maart 2021

Gewijzigd:

 • Alle modellen koopovereenkomst vastgoed
 • Diverse modellen akte van levering vastgoed
 • Een aantal modellen exit-overeenkomst

Update 3 februari 2021

Nieuw:

 • Checklist overdracht certificaten BV
 • Checklist overdracht certificaten NV
 • Draaiboek periode na Groninger akte met bijbehorende modellen
 • Modellen registerverklaring vervulling ontbindende voorwaarde
 • Modellen akte kwijting en constatering vervallen ontbindende voorwaarde
 • Aantal modellen KIK akte van levering alsmede toelichtingen daarop
 • Model fusievoorstel verenigingen
 • Model toelichting op fusievoorstel verenigingen
 • Model akte fusie verenigingen
 • Model akte omzetting BV in coöperatie
 • Een aantal modellen rekening-courant overeenkomsten
 • Een aantal modellen geldleningsovereenkomsten

Gewijzigd:

 • Diverse modellen toelichting op model akten levering woning
 • Een aantal modellen vereniging
 • Een aantal modellen stichting
 • Alle modellen rekening courant overeenkomsten
 • Alle modellen geldleningsovereenkomsten
 • Alle modellen koopovereenkomst aandelen
 • Alle akten van certificering
 • Diverse akten van inbreng aandelen
 • Alle akten van uitgifte aandelen
 • Alle akten van pandrecht op certificaten van aandelen
 • Model akte van pandrecht op aandelen
 • Statuten Zorg BV
 • Statuten Kerkgenootschap
 • Toelichtingen op akten van huwelijksvoorwaarden
 • Statuten coöperatie
 • Alle koopovereenkomsten vastgoed
 • Alle akten van levering vastgoed

Update 4 januari 2021

Nieuw:

 • Statuten kerkgenootschap

Gewijzigd:

 • Alle modelakten levering woning aan particulier
 • Verschillende modellen stichting 
 • Alle modellen stichting administratiekantoor

Update 2 december 2020

Nieuw:

 • Nederlandstalige toelichtingen op de akten van huwelijkse voorwaarden
 • Groninger akte clausule
 • Engelstalige akten van hypotheek
 • Engelstalige toelichtingen op akten van hypotheek op woning
 • Clausule winstbewijzen
 • Statuten winkeliersvereniging
 • Nederlandstalige en Engelstalige akte van commanditaire vennootschap

Gewijzigd:

 • Modellen KIK-akten van levering en toelichtingen daarop
 • Diverse akten van overdracht aandelen
 • Alle testamenten wettelijke verdeling
 • Alle testamenten quasi wettelijke verdeling
 • Geldleningsovereenkomsten
 • Rekening-courant overeenkomsten
 • UBO-verklaringen

Update 4 november 2020

Nieuw:

 • Draaiboek UBO-advies

Gewijzigd:

 • Draaiboek identificatie cliënten
 • Administratievoorwaarden
 • PEP-verklaring
 • Clausules slot oprichtingsakten BV en NV

Update 5 oktober 2020

Nieuw:

 • Toolbox UBO
 • UBO-Trackers voor alle rechtspersonen en personenvennootschappen
 • Overzicht relevante UBO-regelgeving in één bestand

Gewijzigd:

 • Draaiboeken, brieven, offertes, opdrachtbevestigingen, de bestaande UBO-verklaringen
 • Statuten accountants BV
 • Alle NV statuten 
 • Complianceprotocol en draaiboek identificatie

Update 3 september 2020

Gewijzigd:

 • Alle modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Diverse modellen statuten BV
 • Alle modellen koopovereenkomst vastgoed

Update 3 augustus 2020

Gewijzigd:

 • Alle modelstatuten van Zorg BV’s en Zorg-stichtingen (i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)
 • Een aantal modellen stichting administratiekantoor
 • Alle akten van overdracht aandelen BV en NV

Update 2 juli 2020

Nieuw:

 • Checklist verdeling woning na echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Nederlandstalige en Engelstalige akten verdeling grondgebonden woning na echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Nederlandstalige en Engelstalige toelichtingen op Nederlandstalige en Engelstalige akten verdeling grondgebonden woning na echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Diverse akten van overdracht aandelen NV

Gewijzigd:

 • Diverse akten van overdracht aandelen BV
 • Draaiboek WWFT: nieuwe schurkenstatenlijst
 • Alle NV en BV statuten

Update 9 juni 2020

Nieuw:

 • Checklist levering particulier vastgoed
 • COVID notulen en COVID agenda/oproeping
 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model-akten van hypotheek woning appartement op erfpacht
 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model-akten van hypotheek woning appartement niet erfpacht
 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model-akten van hypotheek woning op erfpacht niet appartementsrecht

Gewijzigd:

 • Leningsovereenkomsten en rekening-courant overeenkomsten
 • Een aantal modellen statuten vereniging
 • Een aantal modellen statuten stichting
 • Notulen aandeelhoudersvergadering NV
 • Alle statuten NV
 • Meeste statuten BV

Update 4 mei 2020

Modellen aangepast aan de tekst van het wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen:

 • Statuten stichting
 • Statuten stichting administratiekantoor
 • Statuten vereniging
 • Statuten coöperatie

Gewijzigd:

 • Modellen overdracht aandelen
 • Model samenlevingsovereenkomst
 • Model ledenovereenkomst

Update 3 april 2020

Nieuw:

 • Draaiboeken identificatie per type cliënt

Gewijzigd:

 • Checklist testament
 • Statuten zorg BV
 • Statuten zorg stichting

Update 11 februari 2020

Gewijzigd:

 • Compliance protocol
 • Draaiboek identificatie en brieven
 • Enige modellen akten van splitsing
 • Model fonds voor gemene rekening
 • Enige modellen partnerschapsvoorwaarden

Update 5 november 2019

Gewijzigd:

 • Een aantal modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Compliance protocol en draaiboek identificatie cliënten
 • Checklist partnerschapsvoorwaarden
 • Praktijkvennootschappen notaris
 • Alle modellen samenlevingsovereenkomst
 • Alle modellen coöperatie
 • Alle akten van administratievoorwaarden

Update 8 oktober 2019

Gewijzigd:

 • Alle akten van hypotheek woning en niet-woning
 • Alle akten van levering woning en niet-woning
 • Alle modellen koopovereenkomst woning en niet-woning
 • Alle akten van overdracht aandelen en alle akten van overdracht certificaten
 • Diverse clausules slot oprichtingsakten NV en BV
 • Alle modellen statuten BV en NV waarin een facultatieve raad van commissarissen is opgenomen
 • Alle testamenten wettelijke verdeling en alle testamenten quasi wettelijke verdeling

Update 5 augustus 2019

Nieuw:

 • Nederlandstalige toelichtingen op Nederlandstalige model akten van hypotheek grondgebonden woning
 • Een aantal Nederlandstalige en Engelstalige modellen vennootschap onder firma (map Ondernemingsrecht/Personenvennootschappen)

Gewijzigd:

 • Statuten zorg BV
 • Diverse modellen statuten BV
 • Draaiboeken statutenwijziging BV en statutenwijziging NV
 • Draaiboeken aandelenoverdracht
 • Draaiboeken splitsing van rechtspersonen
 • Draaiboeken juridische fusie
 • Akten van splitsing in appartementsrechten en ondersplitsing in appartementsrechten

Update 3 juli 2019

Nieuw:

 • Draaiboek statutenwijziging NV met alleen aandelen aan toonder
 • Advertentie inzake oproeping tot algemene vergadering van een NV
 • Engelstalige joint venture overeenkomsten

Gewijzigd:

 • Checklist statutenwijziging NV in verband met afschaffing aandelen aan toonder
 • Modellen statutenwijziging NV in verband met afschaffing aandelen aan toonder
 • Datacards
 • Modellen akten van inbreng
 • Modellen akten van overdracht aandelen
 • Draaiboek overdracht aandelen
 • Modellen akten uitgifte van aandelen tegen inbreng van aandelen
 • Modellen akten van huwelijkse voorwaarden
 • Modellen akten van partnerschapsvoorwaarden
 • Modellen akten van inkoop aandelen NV tegen een tegenprestatie
 • Een aantal winstverdelingsclausules

Update 3 juni 2019

Nieuw:

 • Nederlandstalige en Engelstalige modellen partnerschapsvoorwaarden
 • Checklist kernpunten partnerschapsvoorwaarden
 • Checklist kernpunten levering commercieel vastgoed
 • Engelstalig model doorhaling pandrecht wegens opzegging
 • Engelstalig model overeenkomst additionele agiostorting in BV tegen verrekening schuld

Gewijzigd:

 • Checklist kernpunten oprichting BV FlexBV
 • Checklist kernpunten oprichting NV
 • Checklist kernpunten statutenwijziging BV Flex BV
 • Checklist kernpunten statutenwijziging NV
 • Diverse modellen huwelijkse voorwaarden
 • Checklist kernpunten huwelijkse voorwaarden
 • Clausule winstverdeling BV en NV

Update 6 mei 2019

Nieuw:

 • Nederlandstalige modellen hypotheekakte commercieel vastgoed
 • Een aantal testamentaire clausules

Gewijzigd:

 • Alle modellen koopovereenkomst vastgoed, met uitzondering van de modellen inzake onbebouwde grond
 • Diverse modellen hypotheekakte woning
 • Checklist overdracht aandelen BV
 • Checklist overdracht aandelen NV
 • Checklist uitgifte aandelen BV
 • Checklist uitgifte aandelen NV
 • Model akte diamondturboliquidatie

Update 8 april 2019

 • Engelstalig model uitgebreide koopovereenkomst aandelen B.V.
 • Nederlandstalig model uitgebreide koopovereenkomst aandelen N.V.
 • Engelstalig model uitgebreide koopovereenkomst aandelen N.V.

Update 19 januari 2019

 • Engelstalige toelichtingen op model akten van levering woning

Update 14 januari 2019

 • Nederlandstalige toelichtingen op model akten van levering woning; om mee te sturen aan de cliënt

Onlangs zijn de volgende modellen toegevoegd:

 • Akte van levering onbebouwde agrarische grond eigendom zowel Nederlands als Engels
 • De checklist samenlevingsovereenkomst
 • Akte van levering onbebouwde grond eigendom zowel Nederlands als Engels
 • PEP vragenlijst
 • De clausules ruisende inbreng in BV en NV
 • Modellen doorhaling pandrecht
 • Statuten van de Zorg BV (Wtzi), reglement van toezicht en van bestuur zowel voor zorg bv als voor borgstichting, informatieprotocol zowel voor zorg bv als voor zorgstichting, conflictenregeling zowel voor zorg bv als voor zorgstichting
 • De checklist huwelijksvoorwaarden
 • De toelichting voor cliënt op de KIK akte van levering van een grondgebonden levering zowel Nederlands als Engels
 • WWFT draaiboek
 • WWFT Compliance protocol
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Testamenten

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!